Archiwum dla ‘Historia - felietony’

Wpisy :

  Cecylia Kuta, „Nie mamy zamiaru wprowadzać wojsk do Polski”

  omp

  13 grudnia 2012

  „Towarzysze polscy wspominają o pomocy wojskowej ze strony bratnich krajów. My jednak powinniśmy trwać zdecydowanie przy naszej decyzji o niewprowadzaniu wojsk do Polski.” – mówił 29 X 1981 r. na posiedzeniu sowieckiego Politbiura szef KGB Jurij Andropow. Zaś minister obrony ZSRS Dimitrij Ustinow podkreślał: „W ogóle należy powiedzieć, że naszych wojsk wprowadzić do Polski nie wolno, Polacy nie są gotowi na ich przyjęcie”.

  (więcej…)

  Królewny jako towar eksportowy polskiej polityki X-XVIII w.

  omp

  31 sierpnia 2012

  Nadchodzi zwykle taki czas dla nawet najbardziej wstecznej instytucji konserwatywnej, kiedy poczyna się ona zastanawiać, czy czasem nie nazbyt ślepo wierzyła w swe dogmaty, czy nie zbyt stanowczo opierała się prądom historii i logice dziejów, czy jej usiłowania zmierzenia się z determinizmem nieubłaganego postępu nie były próżnym wysiłkiem, bo i tak skazana jest na klęskę. W tym duchu rozważania prowadząc, uznaliśmy, że pora najwyższa włączyć się w ten jakże owocny dla dorobku światowej nauki nurt gender studies. Postanowiliśmy, że naszym w nie wkładem będzie drobna dygresyjka o polskich królewnach, które stawały się żonami przyszłych/obecnych cudzoziemskich władców.

  (więcej…)

  Rafał Łatka, “Skrzywiony obraz ciekawego zjawiska społecznego czyli ,,Żydokomuna” Pawła Śpiewaka”

  omp

  26 kwietnia 2012

  Tematyka, której opisu podjął się Paweł Śpiewak nie jest łatwa. Nie znalazł się bowiem żaden badacz, który zdecydowałby się wcześniej na gruntowny opis tego fenomenu społecznego w polskiej rzeczywistości. Niestety jak się okazuje książka profesora Uniwersytetu Warszawskiego również nie wypełnia tej pustki. Z wielu bowiem powodów nie spełnia ona wymogów rzetelnej pracy naukowej, ani nawet wartościowej publicystyki. (więcej…)

  „Awanturnikom trzeba skrępować ręce” (30 lat po wprowadzeniu stanu wojennego)

  Filip Musiał

  11 grudnia 2011

  “Mam za sobą dość doświadczenia, aby rozpaczliwie walczyć o to, co można ocalić” – deklarował 5 grudnia 1981 r. Wojciech Jaruzelski przed członkami Biura Politycznego KC PZPR. Tydzień później – 13 grudnia 1981 r. w PRL wprowadzono stan wojenny, który zniesiono dopiero 22 lipca 1983 r. W czasie jego trwania internowano około 10 tys. osób, blisko 12 tys. osób zostało skazanych przez sądy wojskowe i powszechne – w tym blisko 3400 na kary więzienia, tzw. kolegia do spraw wykroczeń orzekły kary wobec blisko 210 tys. osób, blisko 2500 zmuszono do wyjazdu z kraju z paszportem w jedną stronę, innych wzywano do odbycia służby, bądź przeszkolenia wojskowego, tysiące zwolniono z pracy, rozerwano rodziny, setki dzieci internowanych i skazywanych trafiły do sierocińców… To była cena, jaką zapłacili Polacy za to, by Wojciech Jaruzelski mógł utrzymać władzę, by komunistyczny reżim mógł złamać kręgosłup „Solidarności”. (więcej…)

  Radosław Żurawski vel Grajewski, “Największe błędy w historii Polski”

  omp

  21 listopada 2011

  Zabierając głos w dyskusji nad największymi błędami w historii Polski, jako kolejny już dyskutant, staję w obliczu niebezpieczeństwa powtarzania pewnych myśli, czy wskazań tych momentów dziejowych, które narzucają się jako istotne punkty zwrotne w naszych dziejach, oceniane negatywnie i postrzegane, jako źródła przyszłych nieszczęść. Rozmawiamy wszak wciąż o tej samej historii naszego kraju, w której sprowadzenie Krzyżaków do Polskie przez Konrada Mazowieckiego i cała późniejsza „kariera Prus”, tak fatalnie tolerowana przez Polskę, mającą kilkakrotnie okazję zlikwidować ten problem jako kwestię polityczną, jest trudna do niezauważenia i niewskazania, jako istotny element poszukiwanej „listy błędów”. Muszą się na niej znaleźć także omawiane już, niepotrzebnie prowokowane polityką dynastyczną Zygmunta III Wazy wojny szwedzkie, zmarnowana przez tegoż króla szansa objęcia cywilizacyjnymi wpływami polskimi Moskwy, forsowanie Unii Brzeskiej – a przez to popchnięcie prawosławnych mieszkańców Rzeczyposplitej w ramiona moskiewskie, nieumiejętność, a może niemożność w realiach XVII w. rozwiązania problemu kozaczyzny, liczne błędy „taktyczne” w kolejnych powstaniach ze szczególną ich kumulacja w powstaniu listopadowym itd. (więcej…)

  “Ułamek procenta ludzi, którzy współpracowali, zgodzili się na tę współpracę dobrowolnie”

  omp

  27 października 2011

  O tym, jak Litwini rozliczają zbrodnie komunistyczne i nazistowskie, o problemach z lustracją, o współpracy (lub raczej jej braku) z rosyjskimi instytucjami państwowymi, z panią Teresė Birutė Burauskaitė, szefową Centrum Badania Eksterminacji i Ruchów Oporu Mieszkańców Litwy - litewskiego odpowiednika IPN, rozmawia Wojciech Jakóbik. (więcej…)

  Piotr Koryś, “Największe błędy w historii gospodarczej Polski”

  omp

  17 października 2011
  Port handlowy w Gdyni

  Port handlowy w Gdyni

  Kontynuujemy rozważania na temat największych błędów politycznych w dziejach Polski. Tym razem prezentujemy uwagi dr Piotra Korysia (Uniwersytet Warszawski), którego poprosiliśmy o podanie przykładów największych błędów i zaniechań gospodarczych, jakie się w minionych stuleciach przytrafiły Polakom. Ich związek z polityką jest oczywisty – miały one przyczyny m.in. polityczne właśnie i również takie skutki. Oczywiste, choć jednak niekiedy lekceważone założenie, że siła gospodarcza wzmacnia siłę polityczną – i vice versa – warte jest niezmiennego podkreślania, także wtedy, gdy z błędów przeszłości można wyciągnąć naukę na “teraz”.

  (więcej…)

  Michał Wenklar, “17 września – my pamiętamy…”

  omp

  17 września 2011

  Dla współczesnych Rosjan zaangażowanie ZSRS w II wojnę światową zaczyna się od czerwca 1941 r. Wciąż nie mają świadomości – jak pokazał choćby świetny dokument „Marsz wyzwolicieli” Grzegorza Brauna – że we wrześniu 1939 r. wspólnie z Niemcami ZSRS wystąpił w charakterze agresora. O godzinie 3 nad ranem, 17 września, ambasadorowi Polski w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu wręczono notę komisarza spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesława Mołotowa. Oświadczano w niej, że wobec „wewnętrznego bankructwa państwa polskiego” władze ZSRS, w trosce o własne bezpieczeństwo i los „pokrewnej ludności ukraińskiego i białoruskiego pochodzenia” nakazały Armii Czerwonej przekroczenie granicy. Tegoż dnia o świcie na Polskę runęły masy sowieckiego wojska – w sumie ponad 600 tys. żołnierzy, ponad 4700 czołgów, 3300 samolotów bojowych. (więcej…)

  Polska czyli…

  Arkady Rzegocki

  30 sierpnia 2011

  Przedstawiamy wstęp dr hab. Arkadego Rzegockiego, członka zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, redaktora naczelnego pisma Klubu Jagiellońskiego Pressje i wykładowcy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, do pracy zbiorowej Polska czyli… Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej, która ukaże się we wrześniu w serii OMP Polskie Tradycje Intelektualne.

  (więcej…)

  Zasadnicze błędy popełnione w polskiej historii wg prof. Zdzisława Krasnodębskiego

  omp

  21 sierpnia 2011
  Józef Beck przemawia w Sejmie 5 V 1939

  Józef Beck przemawia w Sejmie 5 V 1939

  Rzeczpospolita sama stworzyła swojego grabarza – Prusy. Błędem ostatecznym były traktaty welawsko-bydgoskie uwalniające panujących w Prusach Książęcych z zależności lennej. Przedtem Rzeczpospolita niepotrzebnie zgodziła się w 1563 roku na dopuszczenie do lenna w Prusach brandenburskiej linii Hohenzollernów. Zamiast tego powinna dążyć do ich stopniowej inkorporacji.

  (więcej…)