Szkoła letnia Center for European Renewal i Ośrodka Myśli Politycznej – zaproszenie (ostatnie miejsca)

omp

8 czerwca 2010

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w szkole letniej Center for European Renewal i Ośrodka Myśli Politycznej, która odbędzie się w Tyńcu, 14-16 czerwca 2010. Zgłoszenia można składać do 10 czerwca. Zostało już niewiele miejsc.

ORGANIZATORZY

- Ośrodek Myśli Politycznej – stowarzyszenie zajmujące się analizami politycznymi, działalnością edukacyjną oraz badaniem i popularyzacją filozofii politycznej, będące miejscem publicznej debaty o stosunkach międzynarodowych, polityce polskiej i głównych współczesnych nurtach ideowych – www.omp.org.pl

- The Center for European Renewal – międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Holandii, grupujące uczonych, publicystów i ekspertów – politologów, filozofów, historyków, socjologów, ekonomistów – z różnych państw europejskich i USA – www.europeanrenewal.org

CEL SZKOŁY

Głównym celem szkoły jest przybliżenie jej uczestnikom – studentom i doktorantom – problemów pojawiających się w relacji między gospodarką wolnorynkową a instytucjami współczesnego państwa, a także głównych nurtów dyskusji na ten temat. Będą oni szukać odpowiedzi na pytania o rolę państwa w sferze wolnego rynku, dopuszczalny zakres ingerencji władzy w relacje gospodarcze i źródła jej legitymizacji, wynikające z różnych koncepcji prawa naturalnego i praw obywatelskich. Inspiracją dla stawiania tych pytań są wydarzenia ostatnich miesięcy w światowej gospodarce i spory wokół metod walki z kryzysem. Są one także wywołane dyskusjami o przyszłości UE, pod kątem jej zdolności do konkurencyjności na rynkach światowych i zdolności do przezwyciężenia problemów wynikających z wzrostu długu publicznego i niechęci Europejczyków do odejścia od modeli gospodarczych opartych o rozbudowaną sferę socjalną. Uczestnicy spotkania będą także rozważać adekwatność różnych klasycznych szkół ekonomicznych i nurtów filozofii politycznej do wyzwań współczesności i prognozować, jakie zagadnienia zdominują dyskusję intelektualną w najbliższych latach.

Szkoła letnia będzie składać się z wykładów i dyskusji, prowadzonych przez wybitnych naukowców z różnych krajów europejskich i z USA.

WYBRANE ZAGADNIENIA

- Filozofia polityczna w czasach kryzysu: klęska klasycznych koncepcji czy ich reaktywacja?

- Wolny rynek – wizja konserwatystów vs wizja liberałów

- Wolny rynek po komunizmie – doświadczenia środkowoeuropejskie

- Podmiotowość państwa a jego polityka gospodarcza

- Racja stanu a interesy ekonomiczne państwa i jego obywateli

- Wolny rynek i etyka – czego uczą nas klasycy a czego musimy nauczyć się sami

- Kryzys finansowy – problem gospodarczy czy etyczny

- Ile państwa w gospodarce – współczesne dylematy

- UE – sojusznik czy wróg wolnego rynku

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLE

- dobra znajomość języka angielskiego (Szkoła będzie odbywać się w tym języku)

- bycie studentem dowolnego kierunku lub doktorantem

- przesłanie na adres omp@omp.org.pl do 8 czerwca aplikacji, w której znajdą się:

a) imię i nazwisko

b) dane kontaktowe

c) krótkie CV (zawierające kierunek i rok studiów, informacje o działalności w kołach naukowych i udziale w innych przedsięwzięciach edukacyjnych, w przypadku doktorantów temat przygotowywanej pracy doktorskiej i informację o temacie pracy magisterskiej, główne obszary zainteresowań naukowych, ewentualne publikacje i inne informacje merytoryczne mogące przekonać organizatorów do przyjęcia zgłoszenia0

d) krótkie – kilkuzdaniowe – uzasadnienie chęci uczestnictwa w szkole

e) opłacenie sobie przejazdu do Tyńca i drogi powrotnej

Uwaga – z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy gwarantują sobie prawo odrzucenia aplikacji. Odpowiedź zostanie przekazana 9 czerwca.

CO ZAPEWNIAJĄ ORGANIZATORZY

a)    Nocleg w zabytkowym tynieckim klasztorze (pokoje dwu- i trzyosobowe) z 14 na 15 czerwca i z 15 na 16 czerwca (zajęcia zaczynają się w poniedziałek o 9.00, zaś kończą w środę ok. 15.00)

b)    Proste ale smaczne klasztorne śniadania (o 7.30), obiady i kolacje

c)    Możliwość bezpłatnego udziału w wykładach i dyskusjach przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych uczonych z różnych polskich i zagranicznych uczelni i think-tanków

d)    Możliwość zawierania międzynarodowych kontaktów naukowych i eksperckich

e)    Materiały poświęcone tematyce szkoły

Komentarze są niedostępne.