Katarzyna Guczalska
Miłość i cnota polityczna

Po raz pierwszy w polskiej literaturze filozoficznej opracowana została koncepcja rodziny i kobiety w myśli G.W.F. Hegla. Autorka pokazuje, że wielkiego filozofa można z powodzeniem interpretować dzięki odwołaniu się do tematyki jakby trochę pomijanej przez dotychczasowe opracowania. Książka podnosi m.in. takie zagadnienia jak: waga i znaczenie małżeństwa, wpływ religii na życie rodzinne, sens erotyki - w perspektywie jej duchowego znaczenia, prawa i obowiązki dzieci (problemy te pojawiają się także w odniesieniu do myśli E. Lévinasa). Opracowanie wnosi bardzo ciekawy punkt widzenia w rozumienie tego, czym jest w swojej istocie kobiecość, która przybiera formę ironii i wyrzutu sumienia w Heglowskim państwie. Przedstawiona koncepcja rodziny jest konserwatywna. Jest to jednak równocześnie takie ujęcie, które za pomocą wypracowanych środków daje możliwość korekty i aktualizacji własnych założeń. Dzięki temu jest doskonałym punktem wyjścia do dyskusji na temat równości kobiety i mężczyzny, którą wiek XVIII i XIX zaledwie rozpoczął. Dyskusji, która do dzisiaj nie znalazła zadowalającego rozwiązania. Ponury i kostyczny Hegel w kontekście namiętności i wychowania dzieci to inny Hegel. To filozof oddany życiu rodzinnemu, filozof nadający wiarygodność swojej koncepcji, filozof konserwatywny i nowoczesny.