Adolf Kliszewicz - Fragment książki "Współczesny kryzys państwowości"


Socjalizm, wychodząc z założenia obrony praw jednostki, pogwałconych przez obecny gospodarczy ustrój świata, dochodzi konsekwentnie do negacji wszelkich zarówno racjonalnych, jak i irracjonalnych praw tejże jednostki, oraz do idei uniwersalizmu na podstawie dyktatury międzynarodowego proletariatu. W ideach XVIII wieku i rewolucji francuskiej odnajdujemy abstrakcyjny uniwersalizm pod postacią jakiegoś nieuchwytnego, nie opartego na żadnych irracjonalnych podstawach braterstwie ludów, w socjalizmie natomiast mamy już wyraźnie sprecyzowanie praw jednostki pod postacią prawa do jednakiego udziału w używaniu dóbr ziemskich, oraz zupełnie uchwytne kontury nowego uniwersalizmu pod postacią przymusowego zjednoczenia ludzkości pod rządami wyłonionej z proletariatu despotycznej grupy. Abstrakcyjna wyłączność autonomicznych jednostek, niezłączonych między sobą w rzeczywistości żadnymi innymi więzami, prócz gospodarczych, przeobraża się tu nieubłagalnie w przymusową, zewnętrzną łączność, a ludzkość, jako arytmetyczna suma takich jednostek, kierujących się egoizmem wyłącznie, staje się w tym wypadku kolektywem, pochłaniającym egoistyczną jednostkę w imię rzekomych jej praw, to jest w imię jej interesów materialnych.

Do tego ostatecznego celu dąży zupełnie otwarcie konsekwentny socjalizm, czyli bolszewizm, ale początkowo twórcy socjalizmu stawiali przed jednostką miraż nowego wspaniałego życia w ramach ustroju socjalistyczno-demokratycznego, opartego i zbudowanego na zasadach wyłącznie rozumu, i w tym kulcie rozumu, w tej ślepej wierze w to, iż pierwiastek rozumowy ludzki potrafi sam przez się budować nowe, coraz to wspanialsze formy życia, we wszystkim tym socjalizm jest wiernym zwolennikiem i naśladowcą idei XVIII wieku. Cechuje go przeto przede wszystkim bezgraniczna i naiwna wprost wiara w potęgę nauki, która ma z czasem udostępnić najszerszym masom korzystanie z komfortu życiowego, dostępnego obecnie nielicznym tylko warstwom. Następnie w imię tegoż rozumu wyzwala doktryna socjalistyczna jednostkę ludzką ze wszystkich więzów, które rzekomo gwałtem nałożył na nią dawny ustrój społeczny, a więc z więzów religii, narodowości, małżeństwa i rodziny, i to wyzwolenie ze wszystkich tych więzów naturalnych zalicza socjalizm do podstawowych praw jednostki w ustroju socjalistycznym.

Jednostka nie ma być już niczym krępowana, rozum bowiem wyzwolił już ludzkość ze wszelkiej zależności od wymogów urojonego świata nadzmysłowego; ojczyzna i narodowość mogą posiadać wartość i znaczenie tylko dla burżuazji, której zapewniają dostatnie życie; małżeństwo wreszcie na służyć tylko celom zaspokajania popędu płciowego, i w takim ujęciu nabiera cech kontraktu czasowego między mężczyzną, a kobietą na wzór umów o charakterze gospodarczym. Wszystkie wymienione więzy są niezbędnymi atrybutami ustroju kapitalistycznego, ale w ustroju kolektywistycznym więzy te rozluźniają się i znikają następnie same przez się gwoli wyzwolenia i szczęścia jednostki. [...]

Widzimy tedy, że doktryna socjalistyczna, która od połowy XIX wieku opanowuje stopniowo umysłowość tak zwanych uświadomionych robotników oraz pewnej części inteligencji, że doktryna ta ogołaca stopniowo człowieka gwoli jego rzekomego szczęścia ze wszelkich uczuć naturalnych i dąży do przeobrażenia go w istotę, której treścią życia będą wyłącznie interesy gospodarcze i płciowe. Doktryna socjalistyczna oznacza więc dalszy etap procesu teoretycznego i praktycznego rozpraszania wszelkich jakości duchowych i moralnych, zapoczątkowanego wyraźnie przez wiek XVIII, dalszy postęp niwelacji duchowej świata we wszystkich dziedzinach życia, która przyjęła realne kształty już poprzednio w doktrynie liberalnej.

Do zwycięstwa tego kierunku myśli w umysłowości czasów naszych przyczyniają się jednak nie same li tylko doktryny liberalna i socjalistyczna, jako takie, ale przede wszystkim zaznaczający się w tym okresie upadek światopoglądu chrześcijańskiego, który głosił zasadę dobrowolnego ograniczania potrzeb i popędów, oraz pierwszeństwa obowiązków przed prawami. Obie te zasady stają się coraz bardziej obcymi umysłowości ludzkiej, natomiast zasada wyższości rzeczy materialnych nad duchowymi, oraz pierwszeństwa popędów przed obowiązkami wżera się coraz więcej w serce i mózg ludzi XIX wieku. Zasadę tę przyjmują też stopniowo zarówno uświadomieni robotnicy, jak i przeważająca masa burżuazji, która już od dawna wypisała na swych sztandarach przewodnie hasło: enrichssez vous! Przeważająca część tak zwanych oświeconych ludzi XIX wieku zaczyna więc czuć i myśleć wyłącznie kategoriami wyłącznie gospodarczo-pieniężnymi. Wszelka więź, łącząca ludzi, znika wobec tego coraz bardziej, społeczeństwa ludzkie znikają stopniowo, jak realia, a zmieniają się tylko w arytmetyczną sumę luźnych zwalczających się wzajemnie jednostek i grup, państwo przestaje być związkiem irracjonalnym, opartym na pewnej więzi, nie uzasadnionej rozumowo, lecz staje się tylko związkiem rozumowym, racjonalną organizacją produkcji w pierwszym rzędzie, w interesach górnej warstwy w ustroju liberalnym, zaś rzekomo w interesach ogółu w ustroju socjalistycznym. [...]

Więc prawa jednostki, jako prawa dla nielicznej garstki uprzywilejowanych uczestników w biesiadzie życia, stanowią dominujący pierwiastek w chwili wystąpienia socjalizmu na arenę świata. Uniwersalizm posiada tu znaczenie tylko drugorzędne, jest ono raczej ,wyrazem tylko faktu dokonywującego się coraz więcej zbliżenia ludzkości na terenie gospodarczym, niż wyrazem jakiejś oderwanej doktryny, bowiem ideologia czystego egoizmu nie może prowadzić do prawdziwego uniwersalizmu. Wreszcie pierwiastek irracjonalny w ogóle, a głównie religia, jest usuwaną na coraz dalszy plan, pozostaje ona jeszcze w umysłowości niższych warstw społeczeństwa, i jako taka daje podstawy dla więzi społecznej wbrew idącej z góry dezorganizacji tej więzi. Na ogół okres rozkwitu i supremacji burżuazji, nieopierającej się na żadnych zgoła pierwiastkach moralno-religijnych, należy uważać za okres burzenia wszelkich więzi łączących poprzednio ludzi między sobą. Wprawdzie burżuazja, jako klasa, jako całość, nie występuje wrogo przeciw religii, odwrotnie nawet stroi się często w togę hipokryzji religijnej, ale właśnie ta hipokryzja, rozdźwięk między teorią a praktyką z jednej strony, a z drugiej strony skrajnie racjonalistyczny kierunek myśli, reprezentatywny przez burżuazyjnych, osłabiają de facto coraz więcej znaczenie pierwiastka irracjonalnego w życiu społecznym, głoszony zaś otwarcie i cynicznie przez burżuazję kult egoizmu, kult pieniędzy i dóbr materialnych jedynie przyczynie się z czasem do skorumpowania również niższych warstw społeczeństwa. [...]

Socjalizm, jak wiadomo, nie tylko wypowiedział śmiertelną walkę burżuazji, ale stanął również na teoretycznym stanowisku, że walka między proletariatem a burżuazją stanowić będzie nadal sprężynę dziejów, oś, około której dzieje te będą obracać się na terenie międzynarodowym, i że przeto wszelkie inne antagonizmy, a w pierwszym rzędzie narodowościowe będą musiały ustąpić na drugi plan przed antagonizmami klasowymi. Według ideologii socjalizmu, walka między burżuazją a proletariatem może mieć charakter rewolucyjny i musi doprowadzić w ostatecznym wyniku do zwycięstwa i triumfu proletariatu.

Prawa jednostki socjalizm pojmuje zupełnie materialistycznie, jako prawo do jednakiego udziału w korzystaniu z dóbr ziemskich przede wszystkim, a następnie, jako możność niczym nieskrępowanego zaspokajania swych popędów naturalnych. Pozostaje jednak poza tym jeszcze dziedzina praw jednostki, które wysunęła w ogóle doktryna demokratyczna niezależnie od idei walki klasowej. Są to prawa polityczne jednostki, które mają w zasadzie eliminować pierwiastek ucisku i przymusu z życia państwowego. Prawa te socjalizm uznaje za zgodne ze swym programem, nagina jednak również do idei walki klasowej w myśl następującej ideologii: państwo burżuazyjne oparte jest na przymusie, jest ono właściwie aparatem tego przymusu, który spoczywa w rękach burżuazji i sprzymierzonej z nią władzy królewskiej, należy więc wszelkimi możliwymi środkami dążyć do wydarcia steru władzy z ich rąk; droga zaś w tym kierunku wobec nierówności sił może prowadzić na razie jedynie przez parlamentaryzm demokratyczny, hasło rządów parlamentarnych na zasadzie równego i powszechnego prawa wyborczego wypisuje przeto socjalizm na swych sztandarach. Tak się przedstawiają na ogół prawa jednostki według koncepcji socjalistycznej, co zaś do stosunku socjalizmu do idei uniwersalizmu, to idea ta ma swe źródło w wszechświatowej solidarności proletariatu, jako klasy, walczącej wszędzie o swe wyzwolenie, uniwersalizm socjalistyczny nie posiada przeto, jak już zaznaczyliśmy, żadnych cech dodatnich i konstrukcyjnych, lecz tylko ujemne i destrukcyjne. Gdy uniwersalizm burżuazyjny wytwarza się głównie na gruncie wspólnych interesów gospodarczych ludzkości, jako całości, uniwersalizm socjalistyczny stoi na gruncie wyłącznie interesów najniższej, upośledzonej klasy społecznej, której zwycięstwo ma spowodować rzekomy triumf uniwersalizmu, ogólną szczęśliwość, raj na ziemi.

Ta najniższa klasa społeczna czyli proletariat, jak zresztą każda inna klasa, nie reprezentuje sobą jednak żadnego skupienia ludzkiego o jakimś odrębnym, określonym obliczu duchowym, o jakichś odrębnych walorach, ale jest właściwie przypadkowym skupieniem ludzi, jednako zainteresowanych pod względem materialnym, skupieniem, którego odrębne części są mimo wszystko złączone jeszcze religią, językiem, tradycjami z poszczególnymi grupami etnicznymi, czego najlepszym dowodem służyć może ostatnia wojna światowa. Jeżeli więc przywódcy proletariatu tworzą ideologię uniwersalizmu na podstawie klasowej, to należy w tej ideologii widzieć tylko świadome czy tez podświadome dążenie do rozluźnienia i potargania wszelkich więzów społecznych za pomocą mamidła uniwersalizmu. Bo idea wyzwolenia proletariatu, jako skupienia zmiennego, bez wyraźnego oblicza, nie może być przewodnim celem przywódców socjalizmu, nie może ona też tworzyć podstaw dla rzeczywistego uniwersalizmu, jakie mogła ongiś dawać światu idea państwa rzymskiego, stać się może natomiast idea ta doskonałym narzędziem do rozbicia obecnych form społeczeństwa i państwa.

W związku z tym w socjalizmie musiał z czasem nieuniknienie nastąpić rozłam na dwa obozy: z jednej strony na tych nielicznych, co szczerze wierzą, i tych liczniejszych, co udają, iż wierzą w triumf socjalizmu i proletariatu, jako triumf sprawiedliwości społecznej i idei uniwersalizmu, a z drugiej strony na tych, co proletariat uważają jedynie za narzędzie do osiągnięcia innego zupełnie celu, jakim jest ostateczne zdezorganizowanie społeczeństw, zamiana ich w kupę piasku, którą można będzie następnie dowolnie uciskać, mniejsza o to w czyim przede wszystkim fakt, że rozwój gospodarczy społeczeństw od czasów Marksa wykazał fałszywość jego ideologii, w myśl której świat musi kroczyć nieubłaganie ku kolektywizmowi ze względu na stale wzrastającą koncentrację kapitałów w nielicznych rękach, która znakomicie ułatwi przejście do ustroju kolektywistycznego.

Przed socjalizmem stanęła przeto konieczność pewnego kompromisu z burżuazją, konieczność złagodzenia rewolucyjnego ostrza walki klasowej i skierowania się na razie na tory walki parlamentarnej, zgodnie z zasadami demokracji.

W tym sposób powstał socjalizm parlamentarny, który godzi się stopniowo z myślą konieczności osiągania zdobyczy socjalnych nie gwałtowną drogą rewolucyjną, lecz drogą powolnej ewolucji, parlamentarnego zmagania się interesów klasowych. Przywódcy tego socjalizmu wyrzekają się stopniowo idei śmiertelnej walki z burżuazją i budowania nowego ustroju na gruncie starego, przejmują się w znacznym stopniu oportunizmem i idą często na równi z przywódcami innych partii na usługi i żołd plutokracji. [...]

Nie wynika z tego bynajmniej, by socjalizm umiarkowany przestał zupełnie być destrukcyjną siłą. Przyczynia się on mimo wszystko do dalszego rozkładu społeczeństw przez podsycanie, jeżeli już nie wyraźnej nienawiści, to w każdym razie nieprzyjaźni klasowej, przez podkopywanie się, chociaż chaotyczne, pod religię, narodowość, małżeństwo i rodzinę, wreszcie przez stawianie rzeczy materialnych ponad duchowe, w czym zresztą dotąd niezaprzeczony prym trzyma burżuazja. Jeżeli socjalizm umiarkowany nie dąży nawet w obecnej chwili do dokonania rewolucji socjalnej przede wszystkim z braku zaufania do własnych sił, to idee jego mimo wszystko podsycają wrzenie wśród mas. [...]

Cokolwiek zresztą myślelibyśmy o socjalizmie umiarkowanym, musimy uznać za fakt, że przestał on być jak dawniej, quasi-religią mas robotniczych, tym irracjonalnym pierwiastkiem sui generis, który miał zastępować tym masom religię chrześcijańską, i dlatego też przestał on być czynnikiem, mogącym zmieniać i kształtować nowe formy życia. Socjalizm parlamentarny stał się ostatecznie tylko jedną z licznych partii, na które dzielą się współczesne społeczeństwa demokratyczne, ciążą też nim wszystkie wady, jakie charakteryzują partie we współczesnych skorumpowanych demokracjach, a więc między innymi materializm, oportunizm i poświęcenie najwyższych, zasadniczych interesów gwoli doraźnych zysków partyjnych. Dlatego też nie są pozbawionymi, być może, pewnej swoistej słuszności zarzuty, czynione parlamentarnemu socjalizmowi przez skrajny odłam socjalizmu, czyli bolszewizm, że zaprzedał się on burżuazji. Bo bezsprzecznie wstąpił on na tory kompromisu z nią, w którym odgrywają dużą rolę materialne interesy jego przywódców, i nie posiada niezbędnej odwagi i energii do łamania i przebudowy życia w myśl swych teorii. Zadania tego podejmuje się natomiast drugi odłam socjalizmu, komunizm, czyli bolszewizm, stojący konsekwentnie na dawnej platformie nieubłaganej walki klasowej.

Dla bolszewizmu sztandar kolektywizmu pozostaje nadal tym rzeczywistym pierwiastkiem irracjonalnym, tą quasi-religią, która ma na razie skupiać proletariat i w ogóle wszystkich wydziedziczonych i wyrzutków z całego świata, by przy ich pomocy walić i burzyć wszędzie cały dotychczasowy ustrój społeczny. W przeciwieństwie do umiarkowanego, czyli parlamentarnego socjalizmu zajmuje bolszewizm już zupełnie wyraźne stanowisko we wszystkich trzech podstawowych zagadnieniach społecznych życia ludzkości, a więc w sprawie praw jednostki i stosunków jej do społeczeństwa i państwa, w zagadnieniu uniwersalnym i wreszcie w sprawie podstaw, na których współżycie ludzi ma się w ogóle opierać.

Oderwane prawa jednostki, głoszone przez wiek XVIII i rewolucję francuską, które stały się następnie podstawą współczesnych demokracji, a które doprowadziły ostatecznie tylko do plutokracji, prawa te nie istnieją dla bolszewizmu, po pierwsze ze względu na walkę jego z kapitalizmem, opierającym się obecnie na ustroju demokratycznym, a po wtóre ze względu na to, że bolszewizm stoi już wyraźnie i mocno na gruncie światopoglądu ewolucyjno-materialistycznego. W myśl tego światopoglądu jednostka ludzka nie posiada właściwie żadnego niezależnego i wyodrębnionego bytu, będąc tylko krótkotrwałą falą na oceanie wszechświata, zanikającą następnie bez śladu. Nie może więc, logicznie biorąc, posiadać taką efemeryczna istota żadnych rzeczywistych praw, a musi stać się konsekwentnie niewolnicą ludzkości, która jako jednostka zbiorowa, zda się posiadać rzeczywiście nieśmiertelny byt, przynajmniej do czasu ostatecznej zagłady kuli ziemskiej.

Jedną z głównych przyczyn słabości umiarkowanego socjalizmu jest w pierwszym rzędzie to, że usiłuje on ratować demokratyczne prawa jednostki wbrew rażącym przeciwieństwom, jakie istnieją pomiędzy uzasadnieniem tych praw, a ewolucyjno-materialistyczną koncepcją świata, która musi nieuniknienie doprowadzić do rozproszenia wszelkich jakości duchowych w świecie ludzkim.

Bolszewizm natomiast usuwa te przeciwieństwa przez uzgodnienie praktyki życiowej z teoretycznymi zasadami. Mamidło materialnych praw jednostki pod postacią haseł komunistycznych bolszewizm wysuwa w celu skupienia adeptów pod swym sztandarem, a po obaleniu dotychczasowego ustroju społecznego wszelkie prawa jednostki odrzucane są przez niego, jako niepotrzebne rupiecie, a jednostka zakuwa się w kajdany zupełnej niewoli. Tak było w Rosji, i tak musi być wszędzie, gdziekolwiek by bolszewizm zwyciężył. Bo system ten kładzie wyraźny kres fikcji praw jednostki, nie ugruntowany na światopoglądzie chrześcijańskim i nie uwarunkowanych przeto istnieniem odpowiedniej etyki i odpowiednich prawom obowiązków, dąży natomiast do przeistoczenia luźnej kupy piasku, jaką zaczynają tworzyć społeczeństwa współczesne, nieoparte ani na prawie Bożym, ani na usankcjonowanym przymusie i ograniczeniu, w kupę trzymaną mocno pod stopami nowych władców, wyłonionych z partii komunistycznej. Bolszewizm zrywa ostatecznie ze wszystkimi abstrakcjami XVIII wieku i w przeciwieństwie do nich dąży do oparcia życia na praktycznych podstawach, na ogólnym zniewoleniu jednostki i na niczym nie usankcjonowanym przymusie, odpowiadających rozproszeniu wszelkich jakości duchowych i moralnych we współczesnym świecie.

Bolszewizm występuje wprawdzie również na wzór XVIII wieku z hasłami uniwersalistycznymi, jest on ruchem międzynarodowym par excellence, ale hasła te nie mają nic wspólnego z abstrakcyjnymi hasłami braterstwa ludów, głoszonymi przez wiek XVIII, lecz są to przeważnie hasła walki uciśnionych ludów Wschodu przeciw ciemiężcom zachodnim rzekomo w imię prawa stanowienia o sobie narodów Azji. Hasła te są jednak również fałszywe, jak hasła jednostki, w imię których szerzy się komunizm w Europie, i służą jedynie do rozpętania walk rasowych, które mają przyspieszyć proces rozkładu współczesnych zdegradowanych społeczeństw europejskich, następstwem czego byłby triumf uniwersalizmu, opartego na mechanicznym zjednoczeniu ludzkości pod rządami wyłonionej z międzynarodówki tyrańskiej władzy.

Tak się przedstawiają w gruncie zasadniczo koncepcja i uniwersalistyczne dążenia bolszewizmu. Co zaś do stosunku systemu tego do pierwiastka religijnego w życiu, to nie ma chyba potrzeby wyjaśniać bliżej, że stosunek ten jest skrajnie wrogi, szczególnie do religii chrześcijańskiej. Mimo to wytworzył on swój własny pierwiastek irracjonalny, pewien rodzaj wiary, którą można chyba nazwać szatańską, ale która w każdym razie wytwarza fantastycznych adeptów, pragnących narzucić swój światopogląd i ustrój społeczny światu całemu . Bo w tych skrajnych racjonalistach, jakimi na pozór winni być bolszewicy, nie ma przede wszystkim racjonalnego zrozumienia, że ustrój komunistyczny nie może zapewnić masom nawet tej sumy materialnego szczęścia, jaką im daje współczesny ustrój kapitalistyczny, i w tym zaślepieniu leży ich irracjonalizm zła. Można wprawdzie próbować wytłumaczyć fakt ten po części świadomym dążeniem przywódców bolszewizmu do upieczenia własnej pieczeni przy bolszewickim pożarze, ale tłumaczenie to nie wystarczy do wyjaśnienia trwałości idei komunistycznych od dziesięciu lat z górą. Natomiast wyjaśnienie bolszewickiego irracjonalizmu zła odnaleźć można tylko w ścisłej łączności bolszewickiej doktryny z nowym ewolucyjno-materialistycznym światopoglądem, który owładnął obecnie przeważającą już częścią cywilizowanego świata. Światopogląd ten można określić jako bunt nie tylko już przeciw chrześcijaństwu, jako religii Bogo-człowieczeństwa, ale jako bunt w ogóle przeciw wszelkiemu pierwiastkowi irracjonalnemu, przeciw uznaniu wszelkiego Bóstwa i rządów Jego w świecie. Adepci bolszewizmu, negując istnienie szatana, są jednak w gruncie rzeczy najwierniejszymi sługami jego, tworzą oni obecnie jakby widomą jego synagogę, odrzucają bowiem wszelką etykę, wszelką moralność nie tylko chrześcijańską, ale zawartą we wszystkich niższych systemach religijnych, jakie istniały od początku świata.

Z tego punkty widzenia należy uznać bolszewizm za ruch o podłożu znacznie szerszym, niźli socjalne, uosabia on jakby i konkretyzuje wszystkie widome i niewidome siły zła, działające na ziemi. Kwestia socjalna i rasowa stanowi dla niego tylko doskonałe narzędzie do szerzenia idei tej walki wśród społeczeństw i narodów współczesnych, by drogą tej walki dokonać niezbędnego zniewolenia jednostek i narodów, a w następstwie tego uniwersalnego podziału na rządzących i rządzonych na zasadach niczym nie usankcjonowanego przymusu. Moralny stan społeczeństw współczesnych stwarza, niestety, szerokie podstawy dla działalności bolszewickiej, która nie licząc się zupełnie z żadnymi względami etyki, szerzy w całym świecie drogą agitacji, przekupstwa, obłudy i szpiegostwa zgniliznę i gangrenę moralną, by przygotować grunt dla ostatecznej katastrofy zdechrystianizowanych społeczeństw współczesnych.

W związku z tymi dążeniami bolszewizmu znamienną jest w pewnym stopniu rola, jaka przypada żydostwu w całym tym ruchu. Nie oskarżając ogólnikowo całego narodu o sprzyjanie bolszewizmowi, musimy jednak stwierdzić niezaprzeczalny fakt, że udział żydostwa w kierowaniu tym ruchem jest nieproporcjonalnie wysoki. Wytłumaczenia tego zjawiska musimy doszukiwać się przede wszystkim w nienawiści, jaką żywi w ogóle żydostwo do chrześcijaństwa. Bolszewizm dąży w pierwszym rzędzie do ostatecznego rozkładu społeczeństw chrześcijańskich i idee jego są przeznaczone wyłącznie dla tych społeczeństw, dlatego też żydzi muszą sympatyzować i popierać ten ruch z prostej nienawiści do chrześcijaństwa. [...]

Dążenie żydostwa do władztwa nad światem zbiegają się z dążeniami bolszewizmu do dokonania trwałego podziału na rządzących i rządzonych w świecie całym, podziału na klasę władczą i stado posłuszne. Żydzi mają nadzieję stać się tą warstwą władczą, i w tej nadziei połączonej z żywiołową nienawiścią do chrześcijaństwa, tkwi tajemnica szerokiego udziału żydów w ruchu bolszewickim. Dlatego możemy stwierdzić fakt, że w przeciwieństwie do społeczeństw chrześcijańskich ruchowi temu sprzyjają nie tylko warstwy proletariatu żydowskiego, lecz także warstwy zamożne, przedstawiciele finansjery żydowskiej, która zresztą już w inny sposób dąży do panowania nad światem.

Reasumując dotychczasowe wywody nasze o bolszewizmie, dochodzimy do wniosku, że bolszewizm jest ruchem uniwersalistycznym i antychrześcijańskim par excellance, który posiłkuje się w pierwszym rzędzie antagonizmami klasowymi, a następnie rasowymi, by doprowadzić do ostatecznego rozkładu współczesne zdechrystianizowane społeczeństwa europejskie i ugruntować następnie współżycie ludzi na zasadach ateizmu w teorii, a niczym nie usankcjonowanego przymusu w praktyce. Z szerszego punktu widzenia moralnego, bolszewizm jest jakby narzędziem kary, dopuszczonym na społeczeństwa chrześcijańskie za podeptanie praw Bożych, z punktu zaś widzenia państwowego oznacza on zaprzeczenie i odrzucenie wszelkich dotychczasowych irracjonalnych podstaw państwa zarówno pod postacią hierarchii nadzmysłowej, jak i więzi narodowej, a z drugiej strony negację i zaprzeczenie solidaryzmu klasowego, nad którym jedynie opierać się może państwo demokratyczne. Niczym nie usankcjonowany przymus, wywierany przez garstkę uzurpatorów pod fałszywym hasłem obrony interesów pracy, a niwelujący zupełnie jednostki i narody, oto całkowita treść państwowości bolszewickiej, która od dziesięciu z górą lat wystąpiła na arenę dziejów.

Demokracja współczesna, oparta wyłącznie na pierwiastku racjonalnym, sankcjonującym egoizm jednostek i klas, upada obecnie coraz więcej pod brzemieniem korupcji i antagonizmów klasowych, będących nieuniknionym wynikiem zupełnej racjonalizacji życia, dlatego też na arenę świata występują, jak już zaznaczyliśmy poprzednio, nowe systemy, nowe typy państwowe. Jednym z nich jest faszyzm, będący próbą tworzenia niezbędnej dla normalnego życia więzi irracjonalnej drogą sztucznego wzmacniania i potęgowania więzi narodowej, przy zupełnym odrzuceniu idei uniwersalizmu, drugim zaś omawiany obecnie bolszewizm, dla którego niwelacja jednostek, klas i narodów i w ogóle niwelacja wszelkich jakości i form w życiu stanowi swego rodzaju wyznania wiary, pierwiastek irracjonalny sui generis, gromadzący adeptów tego systemu z całego świata dookoła sztandaru komunizmu, będącego jednocześnie sztandarem bezosobowości i uniwersalizmu na podstawach ateistycznych.

Zaznaczyliśmy przed chwilą, że bolszewizm posiada pewne wyznanie wiary, które stanowi pierwiastek irracjonalny sui generis. Może to się wydać dziwnym na pierwszy rzut oka, jednakże jest w rzeczywistości, i właśnie ten pierwiastek irracjonalny daje bolszewizmowi siłę i rozpęd, których brakuje już zupełnie socjalizmowi umiarkowanemu, opierać się wciąż i budować życie na przesłankach wieku XVIII-go. Bolszewizm chce burzyć wszystko wbrew zasadom rozumu nawet, który wskazuje, że burzenie takie nikomu nie może przynieść ostatecznie żadnych korzyści, nie wyłączając nawet proletariatu, w obronie którego występuje rzekomo nie bez słuszności można dać miano szatańskiego, ale jest to w każdym razie irracjonalizm, będący w stanie pociągnąć za sobą w pewnym stopniu masy, które przestają już ostatecznie wierzyć wszelkim wyborom i obietnicom rozumu. [...]

Tak więc najpierw wystawia się irracjonalne hasło zupełnego zniesienia państwa, jako aparatu ucisku i przymusu, by później oprzeć je cynicznie na bezwzględnym niczym nie usankcjonowanym ucisku i przymusie, wywieranym przez grupę uzbrojonych komunistów, którzy, rzecz jasna, nie mogą ostatecznie przeistoczyć się w nic innego, jak w nową klasę władczą, w nowych wyzyskiwaczy i ciemiężców, tym gorszych i groźniejszych, że nie krępowanych już absolutnie żadnymi względami, które wpływały chociaż w pewnym stopniu na postępowanie klas władczych. Ale, według Lenina, niema się tu czego obawiać, to wszystko zakończy się triumfem prawdziwego komunizmu, który stworzy prawdziwą wolność i równość, nie ową burżuazyjną wolność, która się sprowadza często tylko do wolności umierania z głodu, ale ową rzeczywistą, opartą na równości, na prawie jednakiego udziału wszystkich w korzystaniu z dóbr ziemskich. "Każdy pracować będzie według swych zdolności, każdemu będzie wydzielać się stosownie do potrzeb jego", tak brzmią obietnice bolszewizmu. A więc w przyszłości złoty wiek komunizmu, a tymczasem dyktatura uzbrojonej bandy wywierającej ucisk i przymus według swego widzimisię, przy pozostawieniu nawet praw burżuazyjnych, z których, rzecz jasna, korzystać będzie tylko władcza klasa.

Czy nie mamy tu do czynienia z irracjonalizmem, przed którym musi zatrzymać się bezsilnie wszelka logiczna myśl ludzka? Jeżeli wyśmiewano i drwiono ze średniowiecznej zasady credo quia absurdum, to co należy powiedzieć o absurdalnych dogmatach bolszewizmu i o ludziach, którzy te dogmaty czynią niejako swym wyznaniem wiary? Nie można przecież podejrzewać wszystkich tych ludzi o z góry uplanowane zamiary upieczenia swej racjonalnej pieczeni przy tym irracjonalnym ogniu: nie, jest to raczej wiara w absurdalność szatańska, tak jak w średniowieczu ludzie gotowi byli wierzyć w to nawet, co się wydawało zupełnie przeciwnym rozumowi, ale oparte było na objawieniu i nauce Kościoła.

Jeżeli chcemy przeto zrozumieć głębiej treść i ducha bolszewizmu, to musimy przede wszystkim uznać go nie za zwyczajną doktrynę lub zwyczajną partię, dążącą do pewnych określonych, w każdym razie zgodnych z rozumem celów, lecz musimy uznać go za sektę, która pragnie spowodować dezorganizację, zniszczenie i zgubę ludzkości całej. Bo gdyby to był zwyczajna partia tylko, to dawno zatrzymałaby się przed swą destrukcyjną i potworną robotą, której rezultaty są już nad miarę oczywiste. Tymczasem z nieubłagana konsekwencją i wytrwałością kroczy bolszewizm w swej destrukcyjnej robocie dalej; gdy napotyka silniejszy opór, omija go czasowo, by przygotować lepiej grunt do przezwyciężenia go w przyszłości najpodlejszymi metodami agitacji, przekupstwa, szpiegostwa i w ogóle najcyniczniejszego poniewierania wszystkich elementarnych nawet zasad moralności, uznawanych nawet przez narody i państwa na pół dzikie.

Bolszewicy, to już wyraźni słudzy szatana, nie waham się wypowiedzieć to bez względu na możliwy zarzut obskurantyzmu, bo, jak słusznie powiada Pappini w swym dziele Storia di Cristo, ci, co negują istnienie szatana, są najwierniejszymi jego sługami.

Powracając do bolszewickiej koncepcji państwa, stwierdzamy według przytoczonych powyżej słów głównego apostoła i wodza bolszewizmu, że celem tego systemu nie jest właściwie zniesienie państwa w ogóle, ale państwa w dotychczasowym tego słowa znaczeniu, jako związku irracjonalnego, opartego na usankcjonowanym przymusie i solidaryzmie. W zamian tego współżycie ludzi w państwie ma być oparte na ogólnym zniewoleniu wszystkich pod rządami tyrańskiej grupy, wyłonionej z partii komunistycznej. A ponieważ państwo w takim ujęciu zatraca swój odrębny charakter i rację swego samoistnego bytu, przeto bolszewizm musi konsekwentnie dążyć do rozszerzenia się na ludzkość całą, by stać się podstawą jej zjednoczenia w jeden kolektyw, rządzony przez bezosobową tyrańską władzę.

Proces dziejowy, zapoczątkowany przez wiek XVIII i rewolucje francuską, znalazłby tu swe naturalne zakończenie. Bo zupełna racjonalizacja życia musi nieuniknienie doprowadzić do utraty wszelkiej zarówno irracjonalnej, jak i racjonalnej, rozumowej wartości poszczególnej jednostki ludzkiej, a w związku z tym do zaniku wszelkich form usankcjonowanej hierarchii i wszelkiego solidaryzmu w społeczeństwach ludzkich. A w rezultacie tego odrębne państwo, jako twór sił irracjonalnych, oparty na hierarchii i solidaryzmie, musiałoby zatracić swe odrębne oblicze, a następnie rozpłynąć się i zniknąć nieubłaganie w konglomeracie ludzkości, przeobrażonej w niezróżnicowaną masę, rządzoną biczem. Bolszewizm jest właśnie ruchem, ujawniającym groźne tendencje dziejów w tym kierunku, tendencje ku uniwersalizacji ludzkości na podstawach mechanicznego jej zjednoczenia pod rządami przypadkowych tyrańskich grup.

Zbierając w jedno wszystkie nasze wywody o bolszewizmie, możemy określić system ten z filozoficznego i teoretycznego punktu widzenia jako doktrynę, która zaprzecza istnienia wszelkich wyodrębnionych jakości w świecie, poczynając od najwyższej, to jest Boga, doktrynę, dla której świat cały przedstawia się pod postacią niezróżniczkowanego bytu w stanie ciągłego ruchu. Z bytu tego wyłaniają się i zanikają następnie bez śladu wszelkie zjawiska w ogóle, a istoty ludzkie w szczególności. W zastosowaniu do zagadnienia współżycia ludzkiego takie ujęcie świata doprowadzić musi konsekwentnie do koncepcji ludzkości, jako kolektywu, jako jednostki zbiorowej, z której się wyłaniają, by zniknąć bez śladu, efemeryczne jednostki ludzkie.

Bolszewizm więc w teorii jest właściwie czystym materialistycznym monizmem, który dokonał teoretycznego rozproszenia wszelkich jakości w świecie, dokonał zupełnego jego obezjakościowania, w praktyce oznacza on dążenie do dostosowania systemu całego współżycia ludzkiego, do uzgodnienia go z tym istniejącym już stanem rozproszenia wszelkich jakości w umysłowości i duszy ludzkiej. W zakresie współżycia ludzkiego uzgodnienie to przedstawia się pod postacią przeistoczenia ludzkości całej w jedną bezjakościową masę, pozbawioną zróżnicowania indywidualnego, klasowego i narodowego, a rządzonego despotycznie przez przypadkową tyrańską grupę również bezjakościowych osobników. Bezład życia wewnętrzno-państwowego i międzynarodowego, wywołany negacją i odrzuceniem wszelkiego pierwiastka irracjonalnego, jako podstawy więzi społecznej i międzynarodowej, oraz negacja wszelkich prawdziwych jakości w świecie, bezład ten odnalazłby tu swe ostateczne logiczne i praktyczne zakończenie w bezjakościowym mechanicznym konglomeracie ludzkim, pod brzemieniem którego zniknęłaby psychologiczna możliwość wszelkiego oporu ze strony indywidualizmów wszelkich kategorii, a świat osiągnąłby mechaniczną równowagę na gruncie cmentarnej niwelacji wszystkich i wszystkiego.

W zakresie życia państwowego jest więc bolszewizm systemem i ruchem uniwersalistycznym, dążącym nietylko do zniweczenia państwa w dotychczasowym tego słowa znaczeniu, ale również do organizowania ludzkości całej na zasadach ogólnej niwelacji. Natomiast racjonalizm współczesny, za aktualnego przedstawiciela którego należy uważać obecnie faszyzm, dąży do ograniczenia jedynie bezładu życia wewnętrzno-państwowego drogą sztucznego spotęgowania irracjonalnej więzi narodowej, nie posiada zaś żadnych dążeń i żadnego wyraźnego programu co do ograniczenia bezładu życia międzynarodowego, odwrotnie nawet, jako wyraz skrajnego egoizmu narodowego, musi racjonalizm bezład ten nieuniknienie potęgować, musi w płaszczyźnie rzekomo wewnątrz. Bolszewizm i faszyzm są obecnie dwoma nowymi systemami życia państwowego, dążącymi do usunięcia zupełnie demokracji, oparcia natomiast ponownie współżycia ludzi na wyraźnym przymusie. [...]

Spotyka mię prawdopodobnie zarzut, że patrzę zbyt czarno na przyszłość, ale chętnie bym się wyrzekł tego czarnowidztwa, gdyby ktoś mógł wskazać inne rzeczywiste drogi, oprócz nawrotu do chrześcijaństwa, które by były w stanie wyprowadzić na szeroki gościniec rozwoju i postępu ugrzęzły w bagnie rydwanu cywilizacji i państwowości współczesnej. Bo logika rozwoju historycznego musi doprowadzić nas do uznania istnienia nieubłagalnego prawa, - nazwijmy je fatum dziejowym, - że istniejąca przez dłuższy czas w łonie ludzkości dysharmonią między jednostkami, klasami i narodami całymi może być ostatecznie usuniętą jedynie drogą mechaniczną przez zniewolenie form życia w ogóle, a w szczególności przez podporządkowanie jednostki ludzkiej państwu, czy też kolektywowi o strukturze zewnętrznej państwa. Dlatego też system, który hasła te wywiesza na swych sztandarach, to jest bolszewizm współczesny, jest tak groźnym dla naszego zdysharmonizowanego świata, pomimo że na swym praktycznym dotychczasowym terenie działalności, w Rosji sowieckiej, wydał tak zgubnie i opłakane skutki. Większość ludzi ma bez wątpienia lęk i wstręt przed bolszewizmem, ale jednocześnie pragnie i spodziewa się uniknąć go bez żadnego wysiłku ze swej strony. Mało kto bowiem chce kierunkiem swego życia i swym postępowaniem przyczynić się do tego, by niebezpieczeństwo, zawisłe już wyraźnie nad światem, minęło go. Odwrotnie nawet jednostki, klasy zasad etyki, gdy chodzi o zysk, i w ogóle przez całe swe życie i postępowanie, oparte przeważnie na fałszu i obłudzie, przywołują może nawet nieświadomie bogów zemsty na świat.

Uważamy tu za wskazane zastrzec się przed innym jeszcze możliwym zarzutem, iż bolszewizacja świata już przez to samo jest nie do pomyślenia, że komunistyczny system produkcji, któremu hołduje obecnie w teorii bolszewizm, nie tylko nie będzie w stanie, wobec stwierdzonych w praktyce defektów, usunąć tego groźnego kryzysu gospodarczego, który zawisł obecnie nad światem przy istniejącym jeszcze kapitalistycznym systemie produkcji, ale że komunizm w ogóle, jako system gospodarczy, jest bez porównania gorszym od najbardziej wadliwego systemu gospodarki indywidualnej, i że przeto w swej czystej formie mógłby się on utrzymać w świecie tak długo tylko, na jak długo starczyłoby dawniejszych zasobów dla konsumpcji, czego jaskrawym przykładem służyć może sama Rosja sowiecka. Zarzut ten można by uważać za zupełnie słuszny, ale w odpowiedzi nań zaznaczamy, że bolszewizmu nie należy i nie można traktować jedynie z punktu widzenia organizacji produkcji i podziału, lecz należy go ujmować z punktu widzenia moralnego, głównie zaś z punku widzenia stanowiska jednostki w tym systemie w ogóle, a w stosunku jej do zbiorowości czy też państwa w szczególności. Pod bolszewizacją świata rozumiemy przeto, jak to już niejednokrotnie zaznaczaliśmy, przede wszystkim faktyczne oraz prawne zniewalanie i obezwartościowanie jednostki ludzkiej, bezwzględnie podporządkowanej kolektywowi o zewnętrznej strukturze państwa. Sam komunistyczny system produkcji i podziału jest zdaniem naszym tylko pobocznym postulatem bolszewizmu, jako logiczny i nieunikniony wynik obezwartościowania jednostki i odrzucenia w związku z tym zasady indywidualizmu w całokształcie stosunków ludzkich, nielogicznym bowiem byłoby, by system bolszewicki, odrzucając tę zasadę we wszystkich dziedzinach życia, pozostawił ją nietkniętą w dziedzinie najważniejszej z tego punktu widzenia, to znaczy w życiu gospodarczym. Zresztą komunistyczny system produkcji musi pozostawać na razie w dalszym ciągu tym niezbędnym hasłem, tym sztandarem, pod którym bolszewizm może gromadzić masy w imię nieubłaganej walki klasowej, mającej doprowadzić świat do ostatecznej niwelacji wszystkich i wszystkiego, co jest podstawowym i właściwym celem całego systemu. Z powyższego punktu widzenia obojętnym więc będzie, czy komunistyczna organizacja produkcji utrzyma się dłużej lub krócej w zbolszewicowanym świecie, czy doprowadzi ona do regeneracji kapitalizmu w najbrutalniejszej formie, lub też będzie musiała ustąpić miejsca jakiemuś innemu systemowi gospodarczemu, może jakiemuś podziałowi na korporacje lub kasty, który na wzór Indii wtłoczy na stałe każdą jednostkę ludzką w pewne martwe ramy i przykuje ją na zawsze do pewnej formy działalności, lub też wreszcie jakiemuś nieznanemu jeszcze systemowi, którego na razie nie można jeszcze przewidzieć. Ważnym jest natomiast to jedynie, że gdy raz fala bolszewizmu przetoczy się przez świat, nie potrafi on już drogą naturalną bez jakiegoś graniczącego wprost z cudem odrodzenia moralnego przywrócić jednostce utraconą przez nią wartość i prawa. Musiałoby tu właściwie dokonać się ponowne odrodzenie duchowe ludzkości przez chrześcijaństwo, ale kwestią takiego odrodzenia wkracza już w dziedzinę religii i wiary, a tu nigdy nie da się przewidzieć, co może nastąpić, bo wykracza to poza sferę dosięgalności umysłu ludzkiego. Biorąc rzeczy naturalnie, bolszewizm odcina zupełnie możność powrotu ludzkości na dawne drogi indywidualizmu chrześcijańskiego i niezależnie od dalszego kształtowania się gospodarczego świata jednostka pozostanie definitywnie w niewoli u innych jednostek lub zbiorowości.

W tym permanentnym obezwartościowaniu jednostki leży, zdaniem naszym, zasadnicze i podstawowe niebezpieczeństwo bolszewizmu, nie zaś, jak wielu sądzi, w samym komunistycznym systemie produkcji związanym na razie z bolszewizmem, bo system ten jest również do pomyślenia na podstawach prawdziwie chrześcijańskich, i w takim razie przedstawia się pod względem moralnym jako antyteza takiego systemu gospodarki indywidualnej któryby się opierał wyłącznie na zasadach egoizmu.

Dla życia państwowego niebezpieczeństwo bolszewizmu oznacza pchnięcie państwa współczesnego na tory uniwersalizmu antycznego, to jest opartego na wyraźnym przymusie, tylko w jeszcze więcej niebezpiecznej i potwornej formie, bo bezosobowy i ateistyczny kolektyw bolszewicki jest większym i groźniejszym wrogiem indywidualności ludzkiej niźli mechaniczna i żelazna Roma Cezarów. Rzym bowiem dla rzeczników prawdziwego indywidualizmu wówczas, to jest dla chrześcijan, był wrogiem jawnym i uchwytnym, obecny zaś ateistyczny Moloch kolektywu jest wrogiem nieujawnionym wyraźnie, nie skonkretyzowanym, że się tak wyrażę, i mniej uchwytnym, a dlatego też trudniejszym do zwalczenia. Walka o indywidualizm w znaczeniu chrześcijańskim, na którym jedynie opierać się może trwale indywidualizm demokratyczny, będzie przeto w przyszłości, prawdopodobnie, cięższą i trudniejszą psychologicznie, niźli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a zapoczątkowanie tej walki nie tylko już w Rosji, ale w świecie całym i w Polsce również, odczuwają dobrze wszyscy ci, którzy nie przestali jeszcze myśleć kategoriami tego indywidualizmu. Bo w całym świecie odczuwa się już powiew tego groźnego bezosobowego ducha Wschodu, który mami i kusi jednostkę ludzką, by zrzekła się swego indywidualizmu nie tylko w sferze nadzmysłowej, ale również w sferze zmysłowej, w państwie ziemskim, gdzie indywidualizm ten znajduje wyraz w instytucjach demokratycznych. Zrzec się go ma na razie na rzecz narodu niby, w imię dobra jego, czuje albowiem i rozumie ten duch doskonale, że gdy zdechrystianizowane społeczeństwa współczesne uczynią pierwszy krok w tym kierunku, to nic już nie powstrzyma dalszego rozwoju fatalnego procesu niwelacji, który unicestwi i zniweczy w końcu nietylko indywidualność jednostek, ale indywidualność narodów i zmieni ostatecznie świat cały w jedną szarą jednostajną pustynię ducha, praobrazem której służyć może w dostatecznym stopniu Rosja współczesna.2005 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/