Ignacy Czuma
O bolszewizmie i nazizmie

Wybór pism prawnika, publicysty, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posła na Sejm RP (1930-1935), uczestnika prac nad Konstytucją kwietniową, czołowej postaci debaty naukowej i publicystycznej w II RP, m.in. na temat filozofii prawa i reżimów totalitarnych, więzionego przez Niemców w czasie II wojny światowej i przez władze komunistyczne w latach 50-tych. Jego analizy komunizmu i nazizmu ukazują nie tylko ich praktyczne przejawy i skutki, ale także ideowe korzenie tkwiące w dokonanej zwłaszcza w XIX wieku przemianie myśli zachodniej, niedostrzegane czy lekceważone przez wielu innych badaczy totalitaryzmu.

„Ufność w bezwzględną wartość nauki, areligijność, zredukowanie człowieka do splotu jedynie fizjologicznego, walka o dobra materialne, walka bezwzględna, okrutna, próby przetworzenia człowieka w rodzaj maszyny, naoliwianej, czyszczonej i zaprawianej do ruchu według technicznych norm aparatu kolektywy, jakim jest państwo, aparatu prowadzącego przez ludzi, przepojonych trucizną racjonalistycznej i areligijnej kultury Zachodu – oto znamiona tego, co nazywamy pokrótce bolszewizmem”. (Zatrucie Rosji owocami Zachodu)

„Wiek XIX odebrał państwu Boga. Odebrał zatem miarę oceny człowieka, gdyż bez Boga człowiek jest znikomym zwierzęciem. Człowieka cenić należy według tego, czym jest. Gdy tylko przemijającym zwierzęciem, ocena jest inna, gdy trwałą wieczną osobowością, ocena rzecz prosta zupełnie inaczej wypadnie. Bolszewizm podchwycił tę koncepcję skarlenia człowieka, którą przygotowali inni na Zachodzie (materializm, darwinizm i pozytywizm) i dał tej koncepcji okrutny wyraz”. (Państwo sowieckie)

„Narodowy socjalizm prawie nazajutrz po objęciu władzy ułożył swe stosunki z Kościołem katolickim w drodze Konkordatu. Wydawałoby się, że podnosząc wysoko godność narodu i usuwając szorstko wpływy destrukcyjne, wejdzie na drogę rozwojową, w której siły dobre znajdą miejsce dla życia i umocnienia duszy narodu. Ale hitleryzm powstał na tym samym tle racjonalistycznym moralnego uziemienia, na jakim powstał marksizm. Całą objętość duszy ludzkiej ma wypełnić ziemia, w danym razie kolektyw narodowy, miejsce zaś fetysza klasy czy proletariatu zajął fetysz rasy i przejaskrawionego nacjonalizmu. Przebudowa duszy ludzkiej idzie analogicznymi do marksizmu drogami: ostre środki propagandy, brutalna walka nieprzebierająca w środkach i nieklasyfikująca ich z moralnego punktu widzenia (dobre to, co da sukces choćby tylko dziś), wykluczenie współzawodnictwa, wykluczenie nawet najskromniejszej krytyki, surowe środki policyjne i prawne, oplątanie człowieka całą rozległą i misterną siecią przymusu i terroru zewnętrzno-policyjnego, rzekoma jednomyślność całej masy narodowej, nieomylność i doskonałość kierownictwa, wieczność i trwałość ruchu (tysiące lat)”. (Polityka ludnościowa III Rzeszy).

Spis treści
Bogdan Szlachta, Ignacy Czuma – analityk i więzień dwóch reżimów totalitarnych

Kwestia agrarna w Rosji
Konstytucja Rosji Sowieckiej
Prymitywizm gospodarczy rewolucji sowieckiej
Zatrucie Rosji owocami Zachodu
Bolszewicka dialektyka moralności
Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa a romantyzm prawniczy
Filozoficzne punkty styczne zachodu z bolszewizmem
Recenzja Myśli w obcęgach Cata-Mackiewicza
Mobilizacja duszy niemieckiej
Bezskuteczność socjalizmu i bolszewizmu
Polska a Niemcy
Totalność państwa
Państwo sowieckie
Polityka ludnościowa III Rzeszy
Duchowe przygotowania armii III Rzeszy
Niemcy – naród bez młodzieży
Wolność narodu w państwie
Polska i Sowiety
Moralny koszt współczesnej wojny

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

ISBN 978-83-66112-34-6
Twarda oprawaIgnacy Czuma (1891-1963) - Ignacy Czuma (1891-1963), prawnik, polityk, publicysta. Urodził się 22 października 1891 r. w Niepołomicach. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1922 r. wykładał prawo skarbowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1938-1939 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. Był aktywnym działaczem Akcji Katolickiej, Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego i BBWR. W kadencji 1930-1935 Czuma był posłem na Sejm, zasiadając w Komisji Konstytucyjnej uczestniczył w tworzeniu Konstytucji kwietniowej. Zajmował się głównie skarbowością, choć często zabierał głos w sprawach społecznych. Prace publikował w wielu czasopismach, współpracując z „Drogą”, „Prądem”, „Przeglądem Filozoficznym” i „Ruchem Katolickim”; spośród najważniejszych monografii warto wymienić: "Równowaga budżetu na tle prawa budżetowego różnych państw" (1924), "Filozoficzne punkty styczne Zachodu i bolszewizmu" (1930), "Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa a romantyzm prawniczy" (1930), "Absolutyzm ustrojowy" (1934), "Sprawiedliwość i miłość jako zasady chrześcijańskiego ustroju państwowego" (1937), "Wolność narodu w państwie" (1937), "Polityka ludnościowa III Rzeszy" (1939), "Moralny koszt współczesnej wojny" (1946). Zmarł 18 kwietnia 1963 r. w Lublinie. OMP wydał wybór pism Czumy "Absolutyzm ustrojowy".