Strona główna | Czytelnia | Publikacje | Informator | Zarejestruj się | Zaloguj | Odzyskiwanie hasła | English Version
OMP

Główne Menu

Nasi autorzy

Strony tematyczne

Sklep z książkami OMP

Darowizny na rzecz OMP

Księgarnie z książkami OMP
Lista księgarń - kliknij

Autor i Tytuł:

"Antykomunizm po komunizmie"


Redakcja/Tłumaczenie:

Redakcja - Jacek Kloczkowski


Status publikacji:

Wydana


Rok wydania:

2000


Opis:


Spis treści

Jacek Kloczkowski, Wprowadzenie

Kazimierz Michał Ujazdowski, Wstęp

Część I

NARODZINY I EWOLUCJA POLSKIEGO ANTYKOMUNIZMU (do 1939 r.)

Bogdan Szlachta, Krytyka komunizmu w polskiej myśli katolickiej i konserwatywnej

Włodzimierz Bernacki, Liberalizm polski wobec komunizmu

Krzysztof Kawalec, Narodowa Demokracja wobec komunizmu przed rokiem 1939

Barbara Stoczewska, Antykomunizm w polskiej myśli socjalistycznej do roku 1939

Andrzej Chojnowsk, Piłsudczycy wobec komunizmu

Jan Skoczyński, Antykomunizm realisty

Część II

POLSKA MYŚL ANTYKOMUNISTYCZNA W DOBIE POLSKI ZNIEWOLONEJ (1939 - 1989)

Antoni Dudek, Krajowa myśl antykomunistyczna w dobie Polski zniewolonej (1939 - 1989)

Rafał Habielski, Drogi do wolności. Antykomunizm emigracji powojennej

Maciej Urbanowski, Myśl antykomunistyczna w literaturze polskiej 1939-1989 (rekonesans)

Rafał Matyja, Myśl polska wobec cywilizacji komunizmu

 

Część III

ANTYKOMUNIZM PO KOMUNIZMIE

Zdzisław Krasnodębski, Komunizm - przeszłość, która nie chce przeminąć

Jan Kieniewicz, Antykomunizm: zapoznana przeszłość, niejasna przyszłość

Andrzej Walicki, Nieporozumienia wokół antykomunizmu

Ryszard Legutko, O anty-antykomunizmie

Jan Kofman, Czy dziesięć lat po upadku komunizmu antykomunizm jest potrzebny?

Bronisław Wildstein, Antykomunizm po komunizmie

Miłowit Kuniński, Antykomunizm nie jest w modzie

Zdzisław Najder, Antykomunizm i prawica

Jakub Karpiński, Antykomunizm i właściwości komunizmu

Tomasz Merta, Anty-antykomunizm, czyli antykomunizm roztropny

Aneks

Irena Vaisvilaite, Zarys historii antykomunizmu litewskiego i jego stosunków z antykomunizmem polskim

 

Recenzje

 

Informacja o autorach

 

Włodzimierz Bernacki, adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z myślą liberalną. Autor m.in. Z dziejów polskiego liberalizmu politycznego (1994), Jednostka, Naród, Niepodległość. Myśl polityczna demoliberałów galicyjskich 1882-1905 (1997), Od modernizmu do postmodernizmu (2000).

Andrzej Chojnowski, ur. 1945, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią najnowszą Polski, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. Opublikował m.in., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939 (1979), Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (1986), Ukraina, (1997).

 

Antoni Dudek, politolog i historyk. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych UJ. Specjalizuje się w historii najnowszej, dziejach myśli politycznej oraz zagadnieniach współczesnych ruchów społecznych. Opublikował m.in. Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970 (1995), Pierwsze lata III Rzeczpospolitej (1997), Ślady PRL-u ( 2000)

 

Rafał Habielski, ur. 1957, historyk, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się dziejami politycznymi i kulturą emigracji powojennej, ostatnio opublikował, Życie społeczne i kulturalne emigracji (1999) oraz Polski Londyn (2000).

 

Jakub Karpiński, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest autorem artykułów i książek o filozofii, socjologii, polityce i najnowszej historii Polski. Opublikował m.in. Ewolucja czy rewolucja, (1975), Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych (1976), Krótkie spięcie (1977), Porcja wolności (1979), Płonie komitet (1982), Mowa do ludu (1984), Przyczynowość w badaniach socjologicznych (1985), Polska, komunizm, opozycja. Słownik (1985), Ustrój komunistyczny w Polsce (1985), Niepodległość od wewnątrz (1987), Taternictwo nizinne (1988), Portrety lat (1989), Nie być w myśleniu posłusznym (1989), Dziwna wojna (1990), Między komunizmem a demokracją (1992), Kultura i wielość rzeczywistości (1992), ABC polityki (1997).

 

Krzysztof Kawalec, ur. 1954, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniony w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, ostatnio na stanowisku profesora uczelnianego. Doktorat w 1985, habilitacja w 1996. Najważniejsze publikacje: Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939 (1989), Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej 1918-1939 (1995), Roman Dmowski, (1996), Spadkobiercy niepokornych. dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939 (2000)

 

Jan Kieniewicz, ur. 1938, historyk dziejów nowożytnych i najnowszych. Profesor w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. Faktoria i forteca (1970), Historia Indii (1980), Od ekspansji do dominacji (1986), Spotkania Wschodu (1999), współautor m.in. Historia Polski (1986), Historia Europy (1997).

 

Jacek Kloczkowski, politolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, pod jego redakcją ukazała się praca zbiorowa: Od komunizmu do... ? Dokąd zmierza III Rzeczpospolita? (1999), opracował także wybory pism Pawła Popiela Choroba wieku (2000) oraz Włodzimierza Bączkowskiego O wschodnich problemach Polski (wraz z Pawłem Kowalem, 2000)

 

Jan Kofman, historyk, politolog, publicysta, wydawca. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Studiów Politycznych PAN. Specjalizuje się w historii najnowszej oraz historii gospodarczej powszechnej i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Redaktor naczelny (1990-99) i dyrektor naczelny (1998-99) Wydawnictwa Naukowego PWN. Współzałożyciel, redaktor naczelny (1982-94) Kwartalnika Politycznego "Krytyka". Uczestnik obrad Okrągłego Stołu, w podzespole ds. środków masowego przekazu. Autor nagradzanych książek: Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne II Rzeczpospolitej (1986), Economic Nationalism and Developement. Central and Eastern Europe between the Two Wars (1997), wraz z W. Roszkowskim Transformacja i postkomunizm (1999).

 

Zdzisław Krasnodębski, ur. 1953, socjolog i filozof, profesor doktor habilitowany, wykładowca socjologii oraz historii kultury Europy Wschodniej i Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie w Bremie. Wydał m.in. Rozumienie ludzkiego zachowania (1986), Upadek idei postępu (1991), Postmodernistyczne rozterki kultury (1996), Max Weber (1999).

 

Miłowit Kuniński, ur. 1946, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca historii filozofii XVII i XVIII wieku. Studiował filozofię i socjologię w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się epistemologią i filozofią polityczną w powiązaniu z etyką. Opublikował Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera (1980), Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A.von Hayeka (1999) oraz artykuły o dorobku teoretycznym F. A. von Hayeka, a także dotyczące problematyki epistemologicznej i etycznej. W 2000 r. pod jego redakcją ukazała się praca zbiorowa Integracja europejska. Wiceprezes Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, członek redakcji "Civitas. Studia z filozofii polityki" (Warszawa)

 

Ryszard Legutko, ur. 1949, filozof z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Ośrodka Myśli Politycznej, były redaktor kwartalnika "Arka", publicysta. Laureat nagrody PEN-Clubu, Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1998). Zajmuje się starożytną i nowoczesną myślą polityczną. Wydał m.in. Bez gniewu i uprzedzenia (1989), Platona krytyka demokracji (1991), Spory o kapitalizm (1994), Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte (1994), Fedon Platona - tłumaczenie i komentarz (1995), Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu (1997), Eutyfron Platona - tłumaczenie i komentarz (1998), O czasach chytrych i prawdach pozornych (1999).

 

Rafał Matyja, ur. 1967, publicysta, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, przewodniczący Krajowego Komitetu Konserwatywnego, wydał m.in. Ustrojowe pozycje związków zawodowych w Polsce - szansa czy zagrożenie? (1994, wraz z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim)

 

Tomasz Merta, historyk myśli politycznej, polonista, redaktor naczelny "Kwartalnika Konserwatywnego". Publikował między innymi w "Życiu", "Znaku", "Res Publice Nowej" i "Kwartalniku Konserwatywnym". Członek Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej. Pod jego redakcją ukazała się (wraz z Markiem A. Cichockim) praca zbiorowa W obronie zdrowego rozsądku (2000)

 

Zdzisław Najder, ur. 1930 w Warszawie. Studiował historię literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, filozofię tamże i w Oksfordzie. Doktorat z filozofii, habilitacja z nauki o literaturze. Wykładał na kilku uniwersytetach amerykańskich. Badacz życia i twórczości Josepha Conrada. W roku 1976 założył Polskie Porozumienie Niepodległościowe. W latach 1982-1987 dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 1983 skazany zaocznie na śmierć przez sąd wojskowy w Warszawie. 1990-1992 przewodniczący ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiego. 1992 szef doradców premiera Jana Olszewskiego. Obecnie profesor Uniwersytetu Opolskiego, doradca ministra-szefa Komitetu Integracji Europejskiej i ministra-głównego negocjatora wejścia Polski do UE.

 

Jan Skoczyński, pracownik naukowy Instytutu Filozofii UJ, członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Autor m.in. Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego (1991), Wartość pesymizmu: studia i szkica o Marianie Zdziechowskim (1994), Ludzie i idee. Szkice historyczno-filozoficzne (1999).

Barbara Stoczewska, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią polskiej myśli socjalistycznej, a także problematyką mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii narodowych. Jej książka pt. Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego otrzymała nagrodę Przeglądu Wschodniego za rok 1998.

 

Bogdan Szlachta, adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ, członek Ośrodka Myśli Politycznej. Autor m.in.: Ład - Kościół - Naród (1996), Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce (1998), Z dziejów polskiego konserwatyzmu (2000), Konserwatyści polscy wobec ustroju politycznego do 1939 roku (2000), pod jego redakcją ukazała się m.in. antologia: Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne (2000).

Kazimierz Michał Ujazdowski, ur. 1964, prawnik, polityk, pracownik naukowy SGH, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie premiera Jerzego Buzka; wydał m.in. Prawica dla wszystkich (1995), Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce (wraz z Rafałem Matyją)

Maciej Urbanowski, pracownik naukowy Instytutu Polnistyki UJ, redaktor dwumiesięcznika "Arcana", opublikował książkę Nacjonalistyczna krytyka literacka w II RP oraz wybory pism krytycznych J.E. Skiwskiego oraz A. Trzebińskiego.

 

Irena Vaisvilaite, absolwentka Wydziału Historii i Historii Sztuki na Uniwersytecie Moskiewskim, pracowała w Akademii Nauk w Wilnie oraz w Radiu Watykańskim. Studiowała Historię Kościoła na Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie, gdzie obroniła pracę doktorską Kościół na Litwie w czasach totalitaryzmu. Współpracuje z Radiem Wolna Europa. Wykłada historię Kościoła na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wileńskiego.

 

Andrzej Walicki - profesor Uniwersytetu Notre Dame (Stany Zjednoczone) i Uniwersytetu Warszawskiego, historyk filozofii i myśli społecznej. Opublikował m.in. Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu (1973), Russia, Poland, and Universal Regeneration: Studies on Russian and Polish Thought on the Romantic Epoch (1991), Zniewolony umysł po latach (1993), Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu (1995), Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii (1996).

 

Bronisław Wildstein, publicysta, autor książek Profile wieku (2000) i Dekomunizacja, której nie było (2000)


Okładka:Typ publikacji:

Studia i analizy


Drukuj | Wyślij | Hits: 17098 |

 
Wygląd strony oparty systemie tematów AutoTheme
Strona wygenerowana w czasie 0,074930 sekund(y)