Informator OMP z dnia piątek, 29 października 2010
Numer wydania: 98Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 29 października 2010


- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Zdzisław Krasnodębski Już nie przeszkadza. Szkice polityczne III

- zaproszenie na debatę Czy grozi nam tyrania prawa człowieka? (Kraków, 5 listopada)

- zaproszenie na konferencję Nowa Europa Środkowa? Analiza polityki państw regionu i ich miejsca w UE: krajobraz po wyborach na Węgrzech, Słowacji i w Czechach (Kraków, 17 listopada)

- zaproszenie na konferencję Polska solidarności (Kraków, 19 listopada)

- nowe analizy i komentarze na Blogu OMP i na stronie www.usa-ue.pl – dyskusja o przyszłości NATO

- OMP na stoisku Księgarni Akademickiej na Krakowskich Targach Książki


***

Nowa strona OMP

Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, w pierwszych dniach listopada będzie już dostępna nowa strona www.omp.org.pl, a na niej nowe teksty, nowy sklepik i nowe funkcje dla zarejestrowanych użytkowników.


***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Zdzisław Krasnodębski Już nie przeszkadza. Szkice polityczne III – premiera 5 listopada

Książka o polskiej polityce lat 2005-2010, ukazująca rządzące nią mechanizmy, gry interesów, medialne manipulacje, personalne rozgrywki i kulturowe spory. To zbiór tekstów, w których Autor bezkompromisowo analizuje rzeczywistość III RP, rozważa, czym mogła być i czym się nie stała IV RP i zastanawia się, co przesądziło o niepowodzeniu tego projektu. Przedstawia również zjawisko „postpolityki” – uprawianej przez rządzących po 2007 r., a oznaczającej rezygnację z prób reform, w ogóle z poważnej polityki oraz skoncentrowanie się wyłącznie na „wizerunku” i umiejętnym propagandowym opanowaniu umysłów Polaków, ich „od-obywatelnianiu” przez granie nastrojami i tani populizm.

Zdzisław Krasnodębski – socjolog i filozof społeczny, w latach 1976-1991 wykładał socjologię teoretyczną i filozofię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1995 profesor Uniwersytetu w Bremie, a od 2001 także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Najważniejsze publikacje: Rozumienie ludzkiego zachowania: rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych (1986), Upadek idei postępu (1991, 2. wydanie 2009), Postmodernistyczne rozterki kultury (1996), Demokracja peryferii (2003, 2. wydanie 2004), Drzemka rozsądnych (2006), Zmiana klimatu (2006). Współautor kilku wydanych przez OMP książek, m.in. Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków? (2009) i Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka (2010).

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, cena promocyjna wraz z przesyłką 30 zł (496 stron, miękka oprawa)

Można również nabyć pakiet z czterema książkami prof. Krasnodębskiego wydanymi przez OMP (Już nie przeszkadza / Drzemka rozsądnych / Zmiana klimatu / Upadek idei postępui), w cenie 100 zł wraz z przesyłką (pakiet Zdzisław Krasnodębski).


***

Zaproszenie na debatę Czy grozi nam tyrania prawa człowieka? (Kraków, 5 listopada)

Ośrodek Myśli Politycznej i Fundacja Ius Et Lex zapraszają na dyskusję Czy grozi nam tyrania praw człowieka? Dylematy prawne, polityczne i kulturowe, 5 listopada, 18.00, Kraków, Dom Polonii (parter), Rynek Główny 14. Głosy wprowadzające: dr Ireneusz C. Kamiński (PAN), dr Rafał Prostak (WSE), dr Marek Przychodzień (Klub Jagielloński). Przewodniczący obrad: Wojciech Arndt (Prezes Fundacji Ius et Lex). Debata organizowana w ramach projektu OMP „Krakowski Klub Kultury i Myśli Politycznej”, zrealizowanego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.


***

Zaproszenie na konferencję Nowa Europa Środkowa? Analiza polityki państw regionu i ich miejsca w UE: krajobraz po wyborach na Węgrzech, Słowacji i w Czechach

Kraków, 17 listopada, 11.00-14.00

Wybrane zagadnienia:

- czy zmiana rządów w trzech krajach środkowoeuropejskich i przejęcie w nich władzy przez prawicę zwiększa szanse na intensyfikację współpracy między państwami regionu i wzmocnienie ich pozycji w UE

- jakie są wspólne interesy państw regionu, a co jest przedmiotem sporów

- czy słowackie weto wobec planów wsparcia pogrążonej w kryzysie Grecji, które wywołało bardzo gwałtowne reakcje między innymi Niemiec, było wyrazem nowej linii politycznej Słowacji, podkreślającej w większym niż dotąd stopniu swą podmiotowość, czy jedynie jednorazowym gestem, wynikającym z jej sytuacji gospodarczej i nastrojów społecznych

- czy zmiana rządu w Czechach przyniosła także modyfikację celów i metod czeskiej polityki zagranicznej i jej stanowiska w rywalizacji o wpływy w UE

- czy Węgry, z rządem dysponującym bardzo silną legitymizacją i rekordowym poparciem społecznym, i premierem mocno podkreślającym podmiotowość węgierskiej polityki, mogą być nowym liderem regionu, przynajmniej w sferze symbolicznego przywództwa politycznego, związanego z posiadaniem wizji polityki regionalnej i wolą polityczną jej realizacji

- jaką rolę w regionie może odgrywać Rumunia, zwłaszcza pod kątem kreowania polityki UE wobec Mołdawii i Ukrainy

- czy polski rząd popełnia błąd, przejawiając małą aktywność w polityce środkowoeuropejskiej, czy może realnie ocenia potencjał regionu, uznając, że nie jest on w stanie wygenerować żadnych konfiguracji politycznych mogących stanowić istotną siłę w Europie, a przynajmniej zwiększać pole manewru polskiej dyplomacji

Wśród ekspertów, którzy przedstawią swoje analizy znajdą się m.in. dr Piotr Bajda, dr Paweł Ukielski, dr Artur Wołek.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 12 listopada (omp@omp.org.pl – w tytule wiadomości: Europa Środkowa, lub profil OMP na Facebooku - http://www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 - zakładka wydarzenia). Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły logistyczne zostaną podane po przyjęciu zgłoszenia.

Konferencja organizowana w ramach projektu OMP „Krakowski Klub Kultury i Myśli Politycznej”, zrealizowanego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.


***

Zaproszenie na konferencję Polska solidarności. Tradycja solidarnościowa – źródła, oblicza, interpretacje, kontrowersje

Kraków, 19 listopada, 11.00-18.30

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 12 listopada (omp@omp.org.pl – w tytule wiadomości: Solidarność, lub profil OMP na Facebooku - http://www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 - zakładka wydarzenia). Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły logistyczne zostaną podane po przyjęciu zgłoszenia.

Z referatami wystąpią m.in.: Elżbieta Ciżewska, dr Michał Łuczewski, dr Piotr Koryś, dr Dariusz Gawin, dr hab. Zbigniew Stawrowski, red. Paweł Rojek, dr Maciej Korkuć, dr Kazimierz Michał Ujazdowski, dr Tomasz Żukowski, red. Michał Szułdrzyński

Wybrane zagadnienia:

Solidarność – idea prawicowa, lewicowa a może postpolityczna?

(miejsce ruchu solidarnościowego w tradycji polskiej myśli politycznej; wątki lewicowe i prawicowe w jednym ruchu jako zapowiedź postpolityki?; czy w ogóle tego typu wielonurtowy ruch masowy można analizować w kategoriach przyjętych w rozważaniu myśli politycznej, a jeśli tak, co wynika z takiej analizy)

Solidarność – projekt anty- czy promodernizacyjny?

(analiza założeń programowych i fundamentów ideowych ruchu solidarnościowego z lat 80-tych i jej roli w przemianach politycznych, społecznych i gospodarczych początku lat 90-tych, pod kątem wyzwań modernizacyjnych Polski związanych z budową demokratycznego państwa, opartego o zasady wolnorynkowe; czy socjalistyczne (socjalne) wątki w przesłaniu ideowym „S” spowolniły proces zmian – także w wymiarze kulturowym – czy stanowiły jego niezbędne dopełnienie, gdyż na przykład uniemożliwiły jednostronny zwrot ku liberalizmowi, ignorującemu realia społeczno-kulturowe odziedziczone po PRL)

Państwo „Solidarności” – koncepcje przemian politycznych i ustrojowych w publicystyce i dokumentach programowych opozycji solidarnościowej lat 80-tych

(czy ruch „S” był zjawiskiem istotnym z punktu widzenia polskiej myśli politycznej, tj. czy w jego łonie powstały ciekawe koncepcje przejścia od komunizmu do demokracji, od socjalizmu do gospodarki wolnorynkowej; czy niedomagania ustrojowe i instytucjonalne III RP mają swoje źródło także w dziedzictwie ideowym i programowym ruchu solidarnościowego; czy dziedzictwo „S” było dobrą podstawą do budowy sprawnego państwa po 1989 r.)

Solidarność: mit, który przemija, czy fundament polskiej polityczności?

(czy w trzydzieści lat po wydarzeniach 1980/1981 i ponad dwóch dekadach, jakie dzielą nas od 1989 r., wciąż warto powoływać się na dziedzictwo Solidarności w wymiarze innym niż wspomnień historycznych; czy w ogóle można o owym dziedzictwie mówić bez dużych uproszczeń, zważywszy na wielkie zróżnicowanie tego ruchu i późniejsze jego podziały; czy prawdziwa jest teza, że idee, które były propagowane przez Solidarność, w obecnych realiach są anachroniczne, nie przystające do rzeczywistości, kształtowanej przez zasady wolnego rynku i demokracji medialnej, czy też są wśród nich takie, które wciąż warto czynić centralnym punktem toczącej się obecnie debaty publicznej; czy jest alternatywa dla dziedzictwa „S” w kreowaniu fundamentów polityczności współczesnej Polski)

Solidarność jako idea filozofii politycznej a polskie doświadczenie

(jak można interpretować ‘solidarność’ w kategoriach filozofii politycznej, do jakich wielkich tradycji filozoficznych można ją odnieść i jak owe stanowiska/koncepcje mają się do polskiego doświadczenia „S” – czy można w ogóle taki ruch społeczno-polityczny jak „S” (pierwsza) rozpatrywać w kategoriach filozofii politycznej, a jeśli tak, co z takiej analizy wynika dla jej („S”) opisu i zrozumienia)

Solidarność: ruch republikański, katolicki czy postmodernistyczny?

(czy ruch solidarnościowy z początku lat 80-tych mieści się w typowych kategoriach i modelach wypracowanych przez nauki społeczne, czy jego analiza/opis wymaga innej metodologii, odrzucenia kanonicznych modeli i wypracowania nowych, a jeśli tak, czy polska socjologia podjęła to wyzwanie i z jakim skutkiem)

Solidarność a polska tradycja insurekcyjna

(czy „S” kontynuowała polskie tradycje insurekcyjne, czy z nimi zrywała – czy oczywista różnica w sposobie działania wynikała jedynie z innych realiów, czy z innej podstawy ideowej działania, a może oznaczała wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych doświadczeń powstańczych; względnie to władza komunistyczna tworzyła inne pole rywalizacji i wymusiła taką a nie inną taktykę; jak porównać zryw solidarnościowy do wydarzeń 1956/1968/1970; czy przyjęta taktyka była adekwatna do celów, jakie chciano osiągnąć/jakie można było osiągnąć).

Tradycja solidarnościowa a polski republikanizm

(na ile wątki republikańskie były obecne w zrywie solidarnościowym, w czym się wyrażały i jaki wpływ wywarły na cały ruch; czy ich ujawnienie się było intencjonalne (bo np. miało podbudową intelektualną i wpisywało się w starsze polskie tradycje republikańskie), czy też miało charakter spontanicznego procesu społecznego pozbawionego teoretycznych (ideologicznych) fundamentów; jaki wpływ na oblicze owego solidarnościowego republikanizmu miały peerelowskie realia (np. w definiowaniu takich kwestii jak granice wolności, relacje jednostka/wspólnota, stosunek do państwa))

Solidarność a władza komunistyczna – studium gry politycznej

(analiza poczynań „S” w latach 1980/1981 pod kątem prowadzonej przez nią rozgrywki z władzą komunistyczną, z uwzględnieniem ewolucji jej taktyki i różnic w jej łonie; analiza przeprowadzona w dwóch płaszczyznach – z odniesieniem do wiedzy, jaką dysponowali przywódcy „S” i ich doradcy w czasie rzeczywistym, i z perspektywy wiedzy, jaką dysponujemy teraz, o planach i potencjale władzy komunistycznej; ma to służyć odpowiedzi na pytanie o realizm i idealizm w działaniach „S”, jej skuteczność polityczną – na poziomie wyznaczania sobie celów i ich realizacji, czy można było osiągnąć więcej, czy alternatywne scenariusze były możliwe, i jak wybrana droga i sposób jej realizacji wpłynął na dalsze losy „S” – do 1989 r.; jak duży wpływ na poczynania „S” miała władza, poprzez agenturę, oddziaływanie ideologiczne, techniki negocjacyjne, szantaż, groźby itp.)

Solidarność a tradycja polskiego antykomunizmu

(czy „S” można uznać za zwieńczenie intelektualnej tradycji polskiego antykomunizmu, czy też nie należy jej – z uwagi na charakter ruchu – rozpatrywać w takich kategoriach; czy fakt, że w jej działania było zaangażowanych wielu dawnych komunistów i ludzi o socjalistycznych poglądach, stanowił czynnik temperujący jej ideologiczne antykomunistyczne ostrze, jak to mogło wpłynąć na sugerowaną przez nich taktykę; czy intelektualni liderzy/sojusznicy ruchu byli bliscy w poglądach większości jego uczestników wywodzących się ze środowisk robotniczych, czy też można mówić o ich wyalienowaniu ideowym; czym był antykomunizm – w jego głównych nurtach – początku lat 80-tych: sprzeciwem ideowym przeciwko odrzucanej z powodów fundamentalnych – cywilizacyjnych, kulturowych, religijnych – ideologii, a może jedynie oporem wobec niedomagań funkcjonowania systemu – gospodarczych i instytucjonalnych; na ile na charakter i natężenie antykomunizmu tamtych czasów wpływała trwająca od paru dekad indoktrynacja komunistyczna; jaki to mogło mieć wszystko wpływ na – niezadowalającą zdaniem wielu – skalę zerwania z komunizmem w 1989 roku)


Projekt zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu NCK Solidarność, i we współpracy z pismem Klubu Jagiellońskiego „Pressje”


***

Nowe analizy i komentarze na Blogu OMP i na stronie www.usa-ue.pl

Toczy się dyskusja o przyszłości NATO, zwłaszcza w kontekście stosunku Sojuszu do Rosji. Na bieżąco informujemy na ten temat na stronie poświęconej relacjom transatlantyckim www.usa-ue.pl. Również na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog - prezentujemy komentarze ukazujące przebieg i kontekst toczącej się gry, a także jej możliwe skutki.


***

OMP na stoisku Księgarni Akademickiej na Krakowskich Targach Książki

Wybrane książki OMP, w tym nowości, będą dostępne na zaczynających 4 listopada Krakowskich Targach Książki na stoisku Księgarni Akademickiej – www.akademicka.pl. Zapraszamy.


***

Polecamy grudniowe nowości

Przemysław Żurawski vel Grajewski „Geopolityka-siła-wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem”

"Geopolityka – siła – wola" – analiza położenia międzynarodowego Rzeczpospolitej i polskiej polityki zagranicznej, jej współczesnych dylematów i historycznych korzeni. To książka o relacjach z Rosją i znaczeniu Ukrainy, o toczącej się w UE grze interesów i miejscu w niej Polski, o sojuszu z USA i kondycji polskiej armii, o naukach płynących z doświadczeń I/II RP i błędach popełnianych w III RP, o politologicznych dylematach i politycznych decyzjach.

Książkę można już zamawiać (sklepik@omp.org.pl - cena 35 zł wraz z przesyłką, 400 stron, miękka oprawa)


Henryk Rzewuski „Wędrówki umysłowe. Mieszaniny obyczajowe”

Tom z dwiema książkami, należącymi do najbardziej prowokujących dzieł w dziejach polskiej myśli, które jej autora - słynnego dziewiętnastowiecznego pisarza i publicystę - uczyniły obiektem niewybrednych ataków i zajadłych polemik. Przedstawia on konserwatywną wizję polityki i kultury, która do dziś inspiruje swym rozmachem i erudycją.

Książkę można już zamawiać (sklepik@omp.org.pl - cena 40 zł wraz z przesyłką, 816 stron, twarda oprawa)


***

W każdy poniedziałek o 20.05 na antenie Radia Kraków (i na stronie internetowej www.radiokrakow.pl) audycja OMP „Polityka dla dorosłych” – poważne rozmowy na ważne tematy, bez sztuczek PR-owskich i dbania o polityczny marketing.


***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki * Dariusz Gawin * Dariusz Karłowicz * Jacek Kloczkowski * Zdzisław Krasnodębski * Miłowit Kuniński * Ryszard Legutko * Rafał Matyja * Czesław Porębski * Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP