Strona główna | Czytelnia | Publikacje | Informator | Zarejestruj się | Zaloguj | Odzyskiwanie hasła | English Version
OMP

Główne Menu

Nasi autorzy

Strony tematyczne

Sklep z książkami OMP

Darowizny na rzecz OMP

Księgarnie z książkami OMP
Lista księgarń - kliknij

Autor i Tytuł:

Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei


Redakcja/Tłumaczenie:

Redakcja - Jacek Kloczkowski


Status publikacji:

Wydana


Rok wydania:

2007


Opis:


Pierwsza książka w nowej serii Ośrodka Myśli Politycznej „Polskie tradycje intelektualne” Patriotyzm w Pierwszej Rzeczypospolitej… Wizje patriotyzmu konserwatystów, liberałów, narodowych demokratów i piłsudczyków… „Patriotyczna” propaganda komunistów… Patriotyzm powojennej emigracji i opozycji w PRL… Patriotyzm a modernizacja… Patriotyzm a realizm i idealizm w polityce… Patriotyzm a gospodarka…

„Polski patriotyzm widziany w krzywym zwierciadle jest spektaklem pełnym pustych gestów i nieznośnie egzaltowanym. Jego zdeklarowani przeciwnicy dostrzegają w nim z kolei ziejące nienawiścią szowinistyczne monstrum. Nawet wielu spośród tych, którzy mówią o nim z sympatią, traktuje go z pewnym pobłażaniem przede wszystkim jako poryw serca. Tymczasem skomplikowane losy Polski sprawiły, że patriotyzm stał się szkołą praktycznego myślenia o polityce. Wszak szczery patriota musiał sobie stawiać pytanie, jak najlepiej służyć ojczyźnie. Rozważał więc lub przyjmował za innymi jej idee ogólne, ale w obliczu wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych szukał również konkretnych odpowiedzi jak im sprostać.
Analizując, czym był polski patriotyzm, jak go definiowali myśliciele różnych epok i w jakich konkretnych programach i przedsięwzięciach się przejawiał, dokonujemy zatem zarazem przeglądu kluczowych stanowisk polskiej myśli politycznej. Pomijając bowiem tych nielicznych jej twórców, którzy przyjmowali w swych rozważaniach perspektywę interesu wyłącznie jednostki czy też wybranej klasy społecznej, polscy myśliciele polityczni zgodnie szukali odpowiedzi na pytanie: jak najlepiej zadbać o dobro Polski”. (ze Wstępu)

Kup teraz! 304 strony, cena: 25zł.

Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei – spis treści:

Jacek Kloczkowski Wstęp

Patriotyzm w I RP

Jolanta Choińska-Mika - „Jako miłujący tej Ojczyzny synowie” – kilka uwag o staropolskim patriotyzmie
Jan Dzięgielewski - Od staropolskiego „miłośnika ojczyzny”, do „sarmackiego patrioty”
Krzysztof Koehler - Patriotyzm w okresie kontrreformacji
Janusz Ekes - Piis Minibus

Dylematy patriotyzmu doby zaborów i II RP

Andrzej Nowak - Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?
Włodzimierz Bernacki - Patriotyzm w polskiej refleksji liberalnej XIX wieku
Bogdan Szlachta - Konserwatyści a patriotyzm
Andrzej Chojnowski - Kwestia patriotyzmu w poszukiwaniach programowych obozu piłsudczykowskiego
Krzysztof Kawalec - Problem patriotyzmu w myśli politycznej endecji
Piotr Koryś - Polski handel w polskich rękach

Patriotyzm polski po 1939 r.

Maciej Korkuć - Komunistów „patriotyzm” instrumentalny
Dariusz Gawin - Powstanie Warszawskie a powojenne spory o kształt polskiego patriotyzmu
Rafał Habielski - Patriotyzm na emigracji
Rafał Matyja - Przestrzeń powinności
Paweł Skibiński - Insurekcyjny patriotyzm politycznego realisty?
Aleksander Kopiński - „Cienie rycerzy” i „polskie flaczki”
Arkady Rzegocki - Patriotyzm a racja stanu

O autorach:Włodzimierz Bernacki – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ośrodka Myśli Politycznej; opublikował m.in. "Od modernizmu do postmodernizmu: obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej" (2000), "Liberalizm polski 1815-1939: studium doktryny politycznej" (2004) .W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ukazały się pod jego redakcją wybory pism Michała Bobrzyńskiego "Zasady i kompromisy" (2000) i Waleriana Kalinki "Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim" (2000). W przygotowaniu jest wybór pism Tadeusza Romanowicza "Dwie opinie". Współautor wydanej przez OMP pracy zbiorowej vAntykomunizm po komunizmie" (2000).

Andrzej Chojnowski – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, opublikował m.in. "Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939" (1979), "Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem" (1986), "Ukraina", (1997). Współautor wydanej przez OMP pracy zbiorowej "Antykomunizm po komunizmie" (2000).

Jolanta Choińska-Mika – Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowała m.in. "Między społeczeństwem szlacheckim a władzą. Problemy komunikacji: społeczności lokalne - władza w epoce Jana Kazimierza" (2002), "Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów" (1998).

Jan Dzięgielewski – Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, opublikował m.in. "Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV" (1992), "O tolerancję dla zdominowanych" (1986), "Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje 1573-1674" (2003).

Janusz Ekes – wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu (kierownik Zakładu Historii Polityki na Wydziale Studiów Politycznych), opublikował m.in. "Polska - przyczyny słabości i podstawy nadziei" (1994), "Natura - wolność - władza: studium z dziejów myśli politycznej renesansu" (2001), "Trójpodział władzy i zgoda wszystkich: naczelne zasady "ustroju mieszanego" w staropolskiej refleksji politycznej" (2001).

Dariusz Gawin – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, zastępca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, kieruje Instytutem Stefana Starzyńskiego, opublikował "Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku" (2005) i "Blask i gorycz wolności" (2006). Laureat Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego (2006).

Rafał Habielski - Instytut Badań Literackich PAN i Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, opublikował m.in. "Emigracja" (1995); "Życie społeczne i kulturalne emigracji" (1999) oraz "Polski Londyn" (2000). Współautor wydanej przez OMP pracy zbiorowej "Antykomunizm po komunizmie" (2000).

Krzysztof Kawalec – Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, opublikował m.in. "Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego" (1989), "Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli Politycznej" (1995), "Roman Dmowski" (1996), "Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939". Współautor wydanej przez OMP pracy zbiorowej "Antykomunizm po komunizmie" (2000).

Jacek Kloczkowski - członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Pod jego redakcją ukazały się książki: "Z dziejów polskiego patriotyzmu. Antologia tekstów źródłowych" (2006), "Póki my żyjemy. Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej" (2004), "Oblicza demokracji" (wraz z Ryszardem Legutko, 2002), "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Od komunizmu do… Dokąd zmierza III Rzeczpospolita?" (1999). Autor wyborów pism Pawła Popiela "Choroba wieku" (2001) i Włodzimierza Bączkowskiego "O wschodnich problemach Polski" (wraz z Pawłem Kowalem, 2001). Autor monografii myśli Pawła Popiela "Wolność i porządek" (Kraków 2006).

Krzysztof Koehler – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Jagielloński, Dyrektor TVP Kultura, opublikował m.in. "Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego" (2004), "Partyzant prawdy" (1996), "Domek szlachecki w literaturze polskiej epiki klasycznej" (2005).

Aleksander Kopiński – publicysta m.in. na łamach „Frondy”, opublikował m.in. "Ludzie z charakterami. O okupacyjnym sporze Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego" (2004).

Maciej Korkuć – Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Krakowie, dyrektor Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, opublikował m.in. "Zostańcie wierni tylko Polsce. Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem 1944-1947" (2002). Współautor: "Żołnierze porucznika Wądolnego: z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947" (2001), "Polska: historia 1943-2003" (2004).

Piotr Koryś – adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Ośrodka Badań nad Migracjami UW, stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (2002-2003).

Rafał Matyja – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu (kierownik Zakładu Studiów Politycznych), współautor: "Równi, równiejsi rzecz o związkach zawodowych w Polsce" (1993), "Ustrojowa pozycja związków zawodowych w Polsce - szansa czy zagrożenie?" (1994). OMP przygotowuje do druku jego książkę o polskiej myśli politycznej czasów PRL.

Andrzej Nowak – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”, opublikował m.in. "Między carem a rewolucją: studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849" (1994), "Polacy, Rosjanie i biesy: studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku" (1998), "Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej" (1999), "Polska i trzy Rosje: studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego" (2001), "Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej" (2004), "Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu" (2005), "Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po „końcu historii”" (2005). Współautor wydanej przez OMP pracy zbiorowej "Totalitaryzm a zachodnia tradycja" (2006).

Arkady Rzegocki – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, redaktor naczelny pisma Klubu Jagiellońskiego „Pressje”, opublikował m.in. "Wolność i sumienie" (2004). Redaktor wyborów pism T. B. Macaulaya ("O makiawelizmie, rewolucjach i postępie", 1999), Stanisława Tarnowskiego ("Z doświadczeń i rozmyślań", 2000) i lorda Actona ("W stronę wolności", 2006), a także prac zbiorowych "Państwo jako wyzwanie" (2000) i "Narody i historia" (2000).

Paweł Skibiński – Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciel i przewodniczący Towarzystwa Oświatowo-Naukowego, autor książek: "Państwo generała Franco: ustrój Hiszpanii w latach 1936 – 1967" (2004) i Człowiek o sercu bohaterskim. "Ksiądz Jan Salamucha 1903-1944" (2006)

Bogdan Szlachta – prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ośrodka Myśli Politycznej; opublikował m.in. "Konstytucjonalizm czy absolutyzm" (2005), Monarchia prawa (2001), "Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku" (2000), "Ład – Kościół – Naród" (1996), "Z dziejów polskiego konserwatyzmu" (2000), "Konserwatyzm" (1998). Redaktor wyborów pism w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - "Obiektywna podstawa prawa" (2001), Stanisław Koźmian "Bezkarność" (2000), Kazimierz W. Kumaniecki "W poszukiwaniu suwerena" (2006), oraz dzieła Stanisława Tarnowskiego "Pisarze polityczni XVI wieku" (2000). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Antykomunizm po komunizmie" (2000) , "Narody i historia" (2000) i "Państwo jako wyzwanie" (2000).


Okładka:Typ publikacji:

Polskie tradycje intelektualne


Drukuj | Wyślij | Hits: 9977 |

 
Wygląd strony oparty systemie tematów AutoTheme
Strona wygenerowana w czasie 0,067203 sekund(y)