Strona główna | Czytelnia | Publikacje | Informator | Zarejestruj się | Zaloguj | Odzyskiwanie hasła | English Version
OMP

Główne Menu

Nasi autorzy

Strony tematyczne

Sklep z książkami OMP

Darowizny na rzecz OMP

Księgarnie z książkami OMP
Lista księgarń - kliknij

Autor i Tytuł:

Czy Polska ma doktrynę integracyjną?


Redakcja/Tłumaczenie:

Praca zbiorowa


Status publikacji:


Rok wydania:

1998


Opis:


W czerwcu 1998 roku odbyła się w Krakowie zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej konferencja pt. Europa wyobrażeń. Książka "Czy Polska ma doktrynę integracyjną ?" zawiera wygłoszone w trakcie konferencji referaty oraz teksty napisane specjalnie do tego tomu.

Do przygotowania konferencji skłoniło nas przeświadczenie, iż toczące się już od kilku lat dyskusje na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej cechuje brak jasnego i jednoznacznego języka. Wielokrotnie w publicznej debacie te same określenia nabierają zgoła odmiennego znaczenia, co uniemożliwia racjonalną wymianę argumentów i wypracowanie przez polskie elity polityczne wspólnego stanowiska w sprawach fundamentalnych dla procesu integracji Polski z Unią Europejską. Filozoficznej analizy języka dyskusji o integracji podjęli się Jerzy Szacki, o. Andrzej Koprowski SJ i Ryszard Legutko, prezes Ośrodka Myśli Politycznej.

Drugą przeszkodą utrudniającą przeprowadzenie w Polsce poważnej dyskusji o integracji jest w naszym przekonaniu istnienie fałszywych wyobrażeń na temat Unii Europejskiej: widzianej przez jednych jako bezduszny biurokratyczny moloch, zagrażający tożsamości i odrębności poszczególnych tworzących ją narodów, przez innych uważanej za największe, nieomal pozbawione wad, osiągnięcie cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Sposób, w jaki społeczeństwo polskie postrzega Unię Europejską, nierzadko pozbawiony oparcia w rzetelnej wiedzy, niewolny od fałszywych wyobrażeń, ma oczywisty wpływ na stosunek Polaków do członkostwa naszego państwa w Unii. Podobnie mieszkańcy Unii Europejskiej, co gorsza także jej elity polityczne, nie znają bądź nie rozumieją polskich realiów. Niewątpliwie znacznie utrudni to negocjacje na temat warunków przystąpienia i członkostwa Polski w strukturach Unii. Ze względu na wagę tego problemu dwie sesje konferencji zostały poświęcone konfrontacji przeświadczeń społeczeństw Europy na temat krajów naszego regionu z dominującymi tu wyobrażeniami o Unii Europejskiej. Zadania tego podjęli się Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Klaus Bachmann, Marek Matraszek (którego wystąpienie nie znalazło się w niniejszym tomie), Andrzej Krzeczunowicz i Czesław Porębski.

Wszakże podstawowym zagadnieniem, które zdominowało debatę konferencyjną, mimo iż było przedmiotem jedynie ostatniej sesji, było pytanie o Polską doktrynę integracyjną. Ocena toczącej się debaty publicznej na temat integracji i praktyki politycznej dokonana podczas konferencji była negatywna. Wystąpienia Piotra Naimskiego, Zdzisława Najdera, Antoniego Podolskiego i dyskutantów zgodnie stwierdzały brak doktryny integracyjnej.

Jest rzeczą oczywistą, iż organizując naszą konferencję nie mieliśmy ambicji stworzenia takiej doktryny. Naszym celem była diagnoza sytuacji. Przebieg publicznej debaty na temat członkostwa Polski w Unii i nieobecność doktryny integracyjnej w działaniach ośrodków władzy ujawniają głęboki kryzys polskiej myśli politycznej i polskiej polityki zagranicznej. O źródłach tego kryzysu piszą autorzy poszczególnych tekstów. Bez poważnej debaty publicznej nad doktryną państwową Rzeczypospolitej kryzys ten nie zostanie przełamany. Silne państwo musi być oparte na fundamencie doktrynalnym, którego źródłem jest myśl polityczna. Bez filozoficznego i politologicznego namysłu nad otaczającą nas rzeczywistością w jej obecnym kształcie społecznym i politycznym nie zdołamy określić naszego interesu narodowego i wskazać sposobów jego realizacji. Filozofia polityczna i politologia nie mogą pozostawać wyłącznie w sferze abstrakcji, w oderwaniu od realnego świata. Brak owego realizmu daje się zauważyć w dyskusjach o integracji europejskiej, w rezultacie czego Polska nie ma jasno sprecyzowanej koncepcji, w jaki sposób członkostwo w Unii Europejskiej sprzyjać będzie długofalowej realizacji polskiego interesu narodowego. Mamy nadzieję, iż publikowane teksty przyczynią się do zmiany toczącej się dyskusji o integracji Polski z Unią Europejską we wskazanych podczas konferencji kierunkach.
Autorzy tekstów:

Ryszard Legutko
Filozof z Uniwerytetu Jagiellońskiego, Prezes Ośrodka Myśli Politycznej, były redaktor kwartalnika "Arka", publicysta. Laureat nagrody PEN-Clubu, Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1998). Zajmuje się starożytną i nowożytną myślą polityczną. Wydał m.in. Bez gniewu i uprzedzenia (1989), Platona krytyka demokracji (1991), Spory o kapitalizm (1994), Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte (1994), Frywolny Prometeusz (1995), Fedon Platona - tłumaczenie i komentarz (1995), Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu (1997), Czasy wielkiej imitacji (1998), Eutyfron Platona - tłumaczenie i komentarz (1998).

Jerzy Szacki
Lat 69, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Nauk. Laureat wielu nagród. Opublikował m.in. Historię myśli socjologicznej, Liberalizm po komuniźmie, Spotkania z utopią.

Andrzej Koprowski SI
Jezuita, w latach 1971-79 duszpasterz akademicki KUL, 79-83 rektor Kolegium (i Teologatu) jezuitów "Bobolanum" w w Warszawie, 83-89 Asystent Generała Jezuitów w Rzymie ds. Europy Środkowo-Wschodniej; od 1989 odpowiedzialny za programu katolickie w TVP i kierownik Biura OCIPE w Warszawie (katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich), od 1997 prowincjał Prowincji Warszawskiej SJ.

Czesław Porębski
Ur. 1945, profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Profesjonalnej Szkoły Biznesu, wykładowca filozofii i etyki gospodarczej. Studiował w Uniwersytecie Jagiellonskim prawo i filozofię. Zajmuje się filozofią społeczną, teorią wartości i etyką. Zainteresowania te znajdują odbicie w jego publikacjach naukowych (m. in. Umowa społeczna w świetle teorii decyzji - 1986, Polish Value Theory - 1996, Czy etyka sie opłaca?- 1997), w esejach (m.in. Na przykład Szwajcarzy... - 1994), w tłumaczeniach (m. in. F. Brentano, O źródle poznania moralnego -1989, O.Höffe, Etyka panstwa i prawa - 1992, Ch.Millon-Delsol, Zasada pomocniczości - 1995), w odczytach i wykładach gościnnych (m.in. we Fryburgu Szwajcarskim, Grazu i Trydencie). Członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Premierze RP, rad redakcyjnych "Civitas" (Warszawa), "Ethical Perspectives" (Leuven).

Klaus Bachmann
Ur. 1963 w Bruchsal (Badenia-Wirtembergia), studiował historię, nauki polityczne i jezyki słowianskie w Heidelbergu, Wiedniu i Krakowie. Pisał prace magisterską w Wiedniu o polsko-ukraińskim konflikcie narodowościowym przed 1914 rokiem, od 1988 stały korespondent kilkunastu niemieckojęzycznych gazet regionalnych w Polsce, częściowo też na Białorusi, Ukrainie i na Litwie. Publikuje m. in. w "Die Presse", "Stuttgarter Zeitung", "Berliner Zeitung" a w Polsce w "Tygodniku Powszecznym" i "Rzeczypospolitej". Żonaty z Polką, dwoje dzieci, mieszka pod Warszawą.

Andrzej Krzeczunowicz
Ur. we Lwowie w 1930 roku, Szkoły średnie we Francji i Wielkiej Brytanii. Magister historii Uniwersytetu St.Andrews (Szkocja). Podyplomowe studia polityczne na Uniwersytecie w Strasbourgu. W latach 1954-1988 kariera dziennikarska: Radio Wolna Europa (kolejno redaktor, kierownik dziennika radiowego, członek dyrekcji), współpracownik amerykańskiego tygodnika TIME, współpracownik polskojęzycznych czasopism w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. 1989-1992 Dyrektor Biblioteki Polskiej i Muzeum im. Adama Mickiewicza w Paryżu. 1992-1997 Ambasador RP przy Królu Belgów, Wielkim Księciu Luksemburga, NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej. Od 1998 "Senior Associate Member" na St.Anthony's College w Oxfordzie.

Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz
Socjolog, Radca Ministra Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji Koncesyjnych, współpracuje z Zakładem Struktur Władzy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Uniwersytetem Warszawskim, członkini Zarządu Fundacji Polska w Europie i Polskiej Rady Ruchu Europejskiego. Problematyką społecznych dylematów integracji europejskiej zajmuje się od 1989 roku. Ważniejsze publikacje: Dylematy Europejskiej Tożsamości, Powrót czy droga w nieznane, "Polska w Europie: odmienności wizji", w: Świat elity politycznej, "Integracja europejska jako oś podziału sceny politycznej", w: Polityka i Sejm.

Zdzisław Najder
Ur. 30 X 1930 w Warszawie. Studiował historię literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, filozofię tamże i w Oksfordzie. Doktorat z filozofii, habilitacja z nauki o literaturze. Wykładał na kilku uniwersytetach amerykańskich. Badacz życia i twórczości Josepha Conrada. W roku 1976 założył Polskie Porozumienie Niepodległościowe. W latach 1982-1987 dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 1983 skazany zaocznie na śmierć przez sąd wojskowy w Warszawie. 1990-1992 przewodniczący ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiego. 1992 szef doradców premiera Jana Olszewskiego. Obecnie profesor Uniwersytetu Opolskiego, doradca ministra-szefa Komitetu Integracji Europejskiej i ministra-głównego negocjatora wejścia Polski do UE.

Antoni Podolski
Historyk, specjalista w zakresie problematyki bezpieczeństwa narodowego i b. ZSRR. W latach 1991-96 w służbie państwowej, obecnie Sekretarz Programu dla Zagranicy Polskiego Radia. Stypendysta NATO. Ekspert komisji sejmowych. Publikuje m.in. w kwartalniku senackiego Ośrodka Studiów Międzynarodowych "Polska w Europie", "Więzi", "Rzeczypospolitej", "Życiu", "Nowym Państwie", "Gazecie Polskiej", "Gościu Niedzielnym".

Antoni Kamiński
Socjolog, kierownik Samodzielnej Pracowni Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 1990-1994 kolejno wicedyrektor Departamentu Europy MSZ, dyrektor PISM oraz dyrektor Departamentu Badań Strategicznych MON. Ostatnia publikacja książkowa: An Institutional Theory of Communist Regimes. Design, Function and Breakdown, San Francisco, ICS Press, 1992.

Krzysztof Szczerski
Ur. 1973, doktor w Instytucie Nauk Politycznych UJ. Zajmuje się stosunkami międzynarodowymi, zwłaszcza zagadnieniami związanymi z integracją europejską, a także transformacją ustrojową w Polsce.

Jacek Kloczkowski
Ur. 1975, Sekretarz Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Zajmuje się stosunkami międzynarodowymi i polską myślą polityczną.Okładka:Typ publikacji:

Biblioteka Myśli Politycznej


Drukuj | Wyślij | Hits: 6112 |

 
Wygląd strony oparty systemie tematów AutoTheme
Strona wygenerowana w czasie 0,064414 sekund(y)