Strona poświęcona Stanisławowi Koźmianowi


Stanisław Koźmian (1836 - 1922) - publicysta, polityk galicyjski, krytyk i reżyser teatralny. Kształcił się w Krakowie, Bonn i Paryżu. Współpracownik krakowskiego Czasu. Związany z konserwatywnym gronem krakowskim. Zaangażował się w walki powstańcze 1863 r. lecz po klęsce powstania uznał jego wybuch za błąd polityczny i odtąd piętnował plany spiskowe, których celem było wywołanie kolejnego zrywu narodowego. W 1866 r., wraz ze Stanisławem Tarnowskim, Józefem Szujskim i Ludwikiem Wodzickim, założył Przegląd Polski, pismo propagujące idee stronnictwa konserwatywnego określonego mianem stańczyków. Aktywnie poczynał sobie na forum politycznym Galicji, co nie przeszkodziło mu zarazem odgrywać doniosłej roli w życiu teatralnym Krakowa. W 1898 roku przeniósł się do Wiednia. Powrócił do Krakowa w 1919 roku. Tam też zmarł.
Najgłośniejszą pracą Koźmiana, wielce kontrowersyjną i szeroko dyskutowaną, była Rzecz o roku 1863, wydana w 1895 roku krytyka Powstania Styczniowego.2005 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/