Strona poświęcona Józefowi Szujskiemu


Józef Szujski, (1835-1883) Historyk, pisarz, polityk i publicysta. Urodził się 16 VI 1835 r. w Tarnowie. Po ukończeniu krakowskiego gimnazjum św. Anny (1854), studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wiedeńskim. W latach 1862-66 wydał cztery tomy Dziejów Polski podług ostatnich badań. Brał udział w powstaniu styczniowym jako żołnierz i zwolennik demokratycznej lewicy oraz jako wydawca krakowskiego organu Rządu Narodowego Naprzód. Po klęsce powstania stał się rzecznikiem politycznego legalizmu. Był jednym z założycieli Przeglądu Polskiego, jednym z autorów Teki Stańczyka, głównym przedstawicielem środowiska krakowskich stańczyków, posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego (od 1867 r.) i wiedeńskiej Rady Państwa (w 1869 r. złożył mandat), wreszcie od roku 1879 członkiem Izby Panów. W 1869 objął na Uniwersytecie Jagiellońskim nowo utworzoną katedrę historii Polski, w 1873 został sekretarzem generalnym Akademii Umiejętności, a w roku akademickim 1878/79 piastował godność rektora UJ. Zmarł 7 II 1883 r. w Krakowie.

Główne prace: Dzieje Polski podług ostatnich badań, Lwów 1862-66; Historii polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście, Warszawa 1880; Rozstrząsania i opowiadania historyczne, Kraków 1876; Dzieła, St. Smolka (oprac.), 20 tomów, Kraków 188596.

Teksty Józefa Szujskiego:2005 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/