Michał Dulak (red.)
Ocena skutków regulacji w gminach

„Praca zbiorowa pod redakcją Michała Dulaka poświęcona jest uwarunkowaniom stosowania w polskich samorządach gmin oceny skutków regulacji (OSR) jako narzędzia dla podniesienia jakości szeroko rozumianej legislacji lokalnej. Jest to więc praca wyraźnie pionierska, bowiem ocena skutków regulacji poniżej poziomu centralnego nie była przedmiotem refleksji ani w wymiarze opisowym (stosowanych praktyk, które korespondują z OSR na poziomie centralnym), ani postulatywnym (jak poprawić jakość lokalnej legislacji poprzez zastosowanie narzędzi OSR). Praca skupia się przede wszystkim na pierwszym z tych wymiarów, a w wymiarze drugim, na podstawie teorii rozwoju regionalnego, daje zarys kryteriów, którymi mogłaby posługiwać się OSR na poziomie gminy”.
dr hab. Artur Wołek prof. AIK

Spis treści:

Wstęp . . . 7

Część I. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe w projektowaniu
oceny skutków regulacji w gminach . . . 11

Michał Dulak, Uwarunkowania w projektowaniu oceny skutków regulacji
na poziomie lokalnym . . . 13
Grzegorz Szudy, Stosowanie modelu oceny skutków regulacji w toku
przygotowania aktów prawnych na szczeblu samorządowym . . . 45
Małgorzata Stefanowicz-Pecela, Funkcjonowanie oceny skutków regulacji
w Republice Federalnej Niemiec i Republice Austrii na poziomie
federalnym i związkowym. Wybrane aspekty . . . 71

Część II. Potencjał gmin do stosowania oceny skutków regulacji . . . 95

Małgorzata Stefanowicz-Pecela, Bariery i problemy stanowienia prawa
oraz zjawisko oceny skutków regulacji na poziomie gmin. Wyniki analizy
danych jakościowych . . . 97

Część III. Kryteria i metody oceny skutków regulacji w gminach . . . 123

Paula Olszyk, Wykorzystywanie danych publicznych w procesach
decyzyjnych samorządu lokalnego . . . 125
Karol Wałachowski, Kryteria oceny rozwoju gmin w Polsce a ocena skutków
regulacji . . . 153

Indeks . . . 183
Informacje o autorach . . . 185

200 stron, ISBN 978-83-66112-26-1

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019-2020